Interni akti

Akt o ustanovitvi
Statut zavoda
Pravilnik o postopkih, pogojih in merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fizioterapevtike
Priloga IV (Prošnja za izvolitev v naziv)
Pravilnik o študijskem redu
Pravilnik o informacijski podpori
Pravilnik o načinu volitev v študentski svet visokošolskega zavoda Fizioterapevtika
Pravilnik o volitvah in imenovanju predstavnikov študentov v organe visokošolskega zavoda fizioterapevtika 2019
Pravilnik o znanstveni in raziskovalni dejavnosti visokošolskega zavoda Fizioterapevtika
Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na VZF
Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija na VZF
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o drugih oblikah izobraževanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika
Poslovnik knjižnice VZF
Poslovnik o kakovosti
Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik Alumni klub VZF
Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na VS zavodu Fizioterapevtika
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov VZF
Etični kodeks Fizioterapevtike

Letni načrti in poročila

Letno poročilo 2016
Poslovno porocilo s porocilom o kakovosti 2016
Letni načrt 2017
Letno poročilo 2017
Letni načrt 2018

Samoevalvacijsko poročilo s poslovnim poročilom 2018
Letni načrt 2019

Samoevalvacijsko poročilo s poslovnim poročilom 2019
Letni načrt 2020
Poslanstvo, vizija in strategija Fizioterapevtike junij 2020
Strateški načrt 2020 – 2025
Samoevalvacijsko poročilo s poslovnim poročilom 2020
Načrt dela za leto 2021
Samoevalvacijsko poročilo s poslovnim poročilom 2021
Načrt dela za leto 2022
Samoevalvacijsko poročilo s poslovnim poročilom 2022
Načrt dela za leto 2023