1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Visokošolski Zavod Fizioterapevtika.

 

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje za mlade in šport v Evropi. Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Program Erasmus+ omogoča, da študent del rednih študijskih obveznosti (tudi zaključnega dela) na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

CILJI MOBILNOSTI SO:

  • Izboljšanje kompetenc in znanja tujih jezikov
  • Razumevanje družbe
  • Okrepitev samozavesti
  • Boljše poznavanje EU projektov

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent Fizioterapevtike med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študenti UL, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo na izmenjavi pridobili manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome na 1., 2. ali 3. stopnji študija.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred pričetkom mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje (OLS) glavnega jezika izmenjave preko platforme EU Academy.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2023 do najkasneje 30. septembra 2024.

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

3.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent Fizioterapevtike pod naslednjimi pogoji:

− da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtike,

− da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+,

− da ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v

disciplinskem postopku.

3.2. Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica.

Priložiti mora tudi sledeča dokazila:

− potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena (vsaj pdb. 8) vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija;

− motivacijsko pismo na najmanj eni in na največ dveh straneh.

4.2. Postopek ocenjevanja vlog

Na podlagi prejetih prijav matična članica izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni na članici po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi.

4. FINANČNA DOTACIJA

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ kot v nadaljevanju.

Višine Erasmus dotacije v študijskem letu 2022/2023 za posamezno skupino držav znašajo:

Skupina 1

Programske države z najvišjih standardom

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska

600 € / mesec

Skupina 2

Programske države s srednjim standardom

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

600 € / mesec

Skupina 3

Programske države z nižjim standardom

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljkska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija

540 € / mesec