Mobilnost študentov za namene študija in praksa

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini, opravi prakso v tujini, možnost pridobitve finančne pomoči v okviru Erasmus+ programa.

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum (Learning agreement),ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

 • Trajanje študija v tujini lahko traja od najmanj 3 mesecev (90 dni) do največ 12 mesecev (360 dni).
 • Trajanje prakse v tujini lahko traja od najmanj 2 mesecev (60 dni) do največ 12 mesecev (360 dni).

Sodelujoče države:

 • vse članice Evropske unije,
 • Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Skupno trajanje odobrenih dotacij Erasmus na posamezni študijski stopnji mora biti v okviru 12 mesecev. Študent lahko prejme nepovratna sredstva za različno dolga obdobja mobilnosti v višini do največ 12 mesecev v okviru vsakega študijskega cikla (1., 2. ali 3. stopnja), ki so neodvisna od števila in vrste dejavnosti.

Tudi  diplomanti (»mladi diplomanti«) imajo možnost v roku 1 leta od datuma diplomiranja opravljanja izmenjave za namene prakse v tujini, pri čemer trajanje odobrenih dotacij za namene tovrstne izmenjave po zaključku študija se všteva v skupno maksimalno dobo 12 mesecev v okviru posameznega cikla študija. Tudi, če se študent odloči za krajšo izmenjavo ali za svojo mobilnost ne prejme Erasmus dotacije, je svojo možnost izkoristil.

Mobilnost študentov za študij (SMS)

Namen in cilji SMS mobilnosti so omogočiti študentom pridobiti izobraževalno, jezikovno in kulturno korist iz izkušnje študija v eni od sodelujočih držav. Pripomoči k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno izkušenih mladih posameznikov, bodočih strokovnjakov. Olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS ali kompatibilnega sistema in spodbujati sodelovanje med fakulteto in institucijami gostiteljicami ter obogatiti izobraževalno okolje.

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • ima v celotnem obdobju študijske izmenjave aktiven status študenta na matičnem visokošolskem zavodu in je uspešno zaključil najmanj 1. letnik 1. stopnje oz. je vpisan v prvi letnik podiplomskega študija fakultete; ob prijavi mora biti študent vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete
 • je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
 • je v času trajanja izmenjave vpisan na visokošolski zavod (ima status);
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave.

Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

Postopek prijave in izbora

1. Fakulteta (običajno decembra, januarja) na spletni strani objavi Razpis (za prihodnje študijsko leto), na katerega se mora študent prijaviti.

2. Študent preveri ali izpolnjuje pogoje za izmenjavo (določeni v Pogojih za izmenjavo).

3. Fakulteta izvede izbirni postopek (v Razpisu).

4. Študent prejme Sklep o izboru (predvidoma meseca marca) in Sklep o dodelitvi dotacije (predvidoma meseca junija).S sklepom o izboru fakulteta študenta obvesti, ali je bil v postopku izbora izbran ali ne. Sklep o izboru še ne pomeni, da je bila študentu dodeljena tudi dotacija. Sklep o dodelitvi dotacije izda fakulteta ko od Nacionalne agencije (CMEPIUS) izve, koliko sredstev ji je bilo dodeljenih. Študente, ki izpolnjujejo pogoje, a zanje ni bilo več razpoložljivih mest ali sredstev, fakulteta uvrsti na rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih študentov.

Postopek po izboru in pred izmenjavo

5. Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino izpolniti Študijski sporazum (t.i. Learning Agreement for Studies). Learning Agreement oz. Študijski sporazum je tripartitna pogodba med študentom, matično in tujo institucijo, ki je hkrati tudi bistven vsebinski del mobilnosti posameznika. Pred odhodom v tujino si mora študent v sodelovanju z mentorjem (mentorji) oz. Erasmus koordinatorjem sestaviti seznam obveznosti, ki jih bo opravljal v tujini. Poleg tega seznama je del študijskega sporazuma tudi seznam obveznosti, ki mu bodo po vrnitvi priznane, če bo uspešno opravil obveznosti s seznama za tujino. Tuja institucija gostiteljica pa s svojim podpisom zagotovi, da mu bo ponudila vse pogoje, da bo uspešno opravil svoje načrtovano delo. Študijski sporazum j e obvezen dokument in breu njega izmenjava ni mogoča. V Študijski sporazum študent vpiše predvidene študijske obveznosti, ki naj bi jih opravljal v tujini, in obveznosti na matični instituciji, ki se mu bodo priznale, če bo uspešno opravil obveznosti v tujini. Akademski koordinator lahko napoti študenta, da od nosilca obveznega predmeta, ki naj bi se priznal v okviru izmenjave, pridobi (pozitivno) mnenje k priznanju.

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi je odvisno od trajanja izmenjave oz. študijskega programa.

1. stopnja:

trajanje izmenjave KT
1 semester (do vključno 6 mesecev) 20
2 semestra (max 12 mesecev) 40

2. in 3. stopnja:

trajanje izmenjave KT
1 semester (do vključno 6 mesecev) 20
2 semestra (max 12 mesecev) 40
Pomembno: 

Izjema so izmenjave, namenjene pisanju zaključnih del. Študent, ki bo v okviru izmenjave opravljal del zaključne naloge, mora vsebino uskladiti z mentorjem zaključne naloge, na instituciji gostiteljici pa si mora poiskati somentorja. Predvideno število KT se določi na podlagi dogovora z mentorjem zaključnega dela in na podlagi dolžine trajanja izmenjave. Če študent ne doseže minimalnega števila KT, fakulteta lahko zahteva vračilo izplačane finančne pomoči.

Študijski sporazum podpišejo: koordinator na matični instituciji, študent in koordinator na partnerski instituciji. Zato je treba sporazum poslati dovolj zgodaj na partnersko institucijo, da se podpisan vrne še pred odhodom na izmenjavo.

Izmenjava je dokončno potrjena, ko partnerska institucija vrne podpisan študijski sporazum.
Med čakanjem na odgovor se študent pripravlja za življenje in študij v tujini ter zbira informacije (nekdanji študenti Erasmus, brošure, internet …).

6: Fakulteta po prejemu podpisanega študijskega sporazuma pripravi pogodbo o finančni pomoči. Podpisano pogodbo mora študent fakulteti praviloma vrniti pred odhodom na izmenjavo.

Postopek po izmenjavi

7: Študent je dolžen v 30 dneh po zaključku izmenjave fakulteti predložiti prošnjo za priznavanje obveznosti, poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti, potrdilo o trajanju mobilnosti in končno poročilo iz mobilnosti. Študent, ki je v okviru izmenjave opravljal del zaključne naloge, mora priložiti tudi potrdilo somentorja ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je študent izpolnil v bilateralnem sporazumu določene obveznosti. Kot prilogo študent doda tudi vsebino zaključne naloge, ki je bila izdelana v okviru Erasmus izmenjave.

8: Študentu se priznajo vse KT pridobljene z opravljenimi obveznostmi na partnerski instituciji, bodisi kot obvezni, izbirni ali dodatni predmet.

Študent uveljavlja priznavanje s Prošnjo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Vlogo mora vložiti v 30 dneh po zaključku izmenjave. O vlogi odloča Študijska komisija.

Če študent uveljavlja priznanje obveznega predmeta, mora Prošnji za priznavanje priložiti tudi učni načrt oz. drug dokument iz katerega so razvidni: ime predmeta, vsebina predmeta, število KT oz. število ur ter nosilec predmeta oz. pozitivno mnenje nosilca obveznega predmeta.

Študentu se lahko priznajo KT pridobljene pri predmetu, ki je po naslovu enak, vendar po vsebini različen od že opravljenega.

Študentu se ne priznajo KT pridobljene pri predmetih, ki so po vsebini enaki že opravljenem predmetom oz. pri predmetih, ki niso bili opredeljeni v študijskemu sporazumu oz. v njegovi morebitni kasnejši spremembi.

 9: Po zaključenem postopku priznavanja v primeru izmenjave z namenom študija, Referat študentu v indeks vpiše izvirni naslov predmeta, opravljenega v okviru izmenjave, z opombo, da je s tem delno ali v celoti izpolnil obveznosti pri določenem obveznem predmetu ali pridobil KT v okviru izbirnih predmetov, ali kot dodana obveznost.

Ocena, pridobljena pri predmetu, opravljenem na partnerski instituciji, se zgolj prevede v ocenjevalni sistem fakultete. Spreminjanje ocene ni dovoljeno. Obdobje mobilnosti v programu Erasmus se vpiše tudi v Dodatek k diplomi.

Mobilnost študentov za prakso (SMP)

Namen in cilji SMP  je v času študija preživeti obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi z namenom, da se študent prilagodi potrebam novega evropskega trga dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice.

Pogoji za izmenjavo

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • ob odhodu na izmenjavo mora biti študent vpisan najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete; ob prijavi mora biti študent vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete
 • je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
 • je v času trajanja izmenjave vpisan na fakulteto (ima status*);
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave

*Novo praksa za diplomante

Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) se lahko prijavijo za namene opravljanja Erasmus prakse v tujini. Fakulteta izbira med kandidati, ki so se na izmenjavo uspešno prijavili in ob prijavi obiskujejo zadnji letnik študija na posamezni študijski stopnji. Prakso lahko opravijo v roku 1 leta od datuma diplomiranja. Diplomant lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus diplomanta«, če:

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • je ob prijavi na izmenjavo vpisan v zadnji letnik dodiplomskega študija oz. podiplomskega študija fakultete;
 • je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
 • je v času trajanja izmenjave že diplomant fakultete;
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave.

Študenti si sami poiščejo podjetje, kjer nameravajo opraviti izmenjavo.
Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

Postopek prijave in izbora

1: Fakulteta (predvidoma meseca januarja ali februarja) na spletni strani objavi razpis (za prihodnje študijsko leto), na katerega se mora študent prijaviti (podrobnosti v razdelku RAZPIS).

2: Študent preveri ali izpolnjuje pogoje za izmenjavo (določeni v poglavju 2.1. Pogoji za izmenjavo).

3: Fizioterapevtika izvede izbirni postopek (podrobnosti v razdelku RAZPIS).

4: Študent prejme Sklep o izboru (predvidoma meseca marca) in Sklep o dodelitvi dotacije (predvidoma meseca junija).

S sklepom o izboru fakulteta študenta obvesti, ali je bil v postopku izbora izbran ali ne. Sklep o izboru še ne pomeni, da je bila študentu dodeljena tudi dotacija. Sklep o dodelitvi dotacije izda fakulteta, ko od Nacionalne agencije (CMEPIUS) izve, koliko sredstev ji je bilo dodeljenih.

Študente, ki izpolnjujejo pogoje, a zanje ni bilo več razpoložljivih sredstev, fakulteta uvrsti na rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih študentov.

Postopek po izboru in pred izmenjavo

5:
Vsi izbrani študenti morajo pred odhodom v tujino s fakulteto skleniti Pogodbo o namestitvi (Placement Contract). Sestavni del te pogodbe so Dogovor o usposabljanju, Zveza kakovosti in Splošni pogoji.

Training Agreement oz. Dogovor o usposabljanju je enakovreden študijskemu sporazumu. Je tripartitni dogovor, pripravljen za posamezno prakso. Vsebuje opis del in nalog, ki jih bo študent opravljal, učne rezultate (znanja, spretnosti in veščine), načrt in način spremljanja, skladnost programa z njegovo študijsko potjo, proces priznavanja in drugo. Dogovor o usposabljanju podpiše študent s fakulteto in podjetjem.

Qualiti Commitment oz. Zaveza kakovosti je sestavni del Dogovora o usposabljanju, kjer so navedene obveznosti vseh vpletenih.

Študent dokumente izpolni ob pomoči akademskega koordinatorja in v dogovoru s podjetjem oz. institucijo, kjer bo opravljal prakso.

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi je odvisno od trajanja izmenjave oz. študijskega programa. Za diplomante ne velja pogoj zbiranja KT. Diplomanti se o načinu usposabljanja v tujini dogovorijo z matično institucijo.

1. stopnja:

trajanje izmenjave KT
1 semester (do vključno 6 mesecev) 20
2 semestra (max 12 mesecev) 40

2. in 3.  stopnja:

trajanje izmenjave KT
1 semester (min 3 3 mesece) 20
2 semestra (max 12 mesecev) 40

Če študent ne doseže minimalnega števila KT, fakulteta lahko zahteva vračilo izplačane finančne pomoči.

Dogovor o usposabljanju podpišejo: koordinator na matični instituciji, študent in predstavnik podjetja oz. institucije. Zato je treba Dogovor poslati dovolj zgodaj na podjetje oz. institucijo, da se podpisan vrne še pred odhodom na izmenjavo.

Izmenjava je dokončno potrjena, ko podjetje oz. institucija vrne podpisan Dogovor o usposabljanju.
Med čakanjem na odgovor se študent pripravlja za življenje in študij v tujini ter zbira informacije (nekdanji študenti Erasmus, brošure, internet …).

6:
Fakulteta po prejemu podpisanega dogovora o usposabljanju pripravi pogodbo o finančni pomoči. Podpisano pogodbo mora študent fakulteti praviloma vrniti pred odhodom na izmenjavo.

Postopek po izmenjavi

 7:

Študent je dolžen v 30 dneh po zaključku izmenjave fakulteti predložiti prošnjo za priznavanje obveznosti, poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti, potrdilo o trajanju mobilnosti in končno poročilo iz mobilnosti. Študent, ki je v okviru praktične izmenjave opravljal del zaključne naloge, mora priložiti tudi potrdilo somentorja ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je izpolnil v dogovoru o usposabljanju določene obveznosti. Kot prilogo študent doda tudi vsebino zaključne naloge, ki je bila izdelana v okviru Erasmus izmenjave.

Obrazci

 • Prošnja za priznavanje obveznosti
 • Poročilo o opravljeni Erasmus mobilnosti (pisno poročilo, ki opisuje Erasmus+ izkušnjo)
 • Potrdilo o trajanju mobilnosti (Kot potrdilo o trajanju mobilnosti je mišljen t.i. “Cetrificate of attendance”, ki ga izda institucija gostiteljica, študent zraven priloži še izpolnjen in podpisan razdelek iz Študijskega sporazuma “After Mobility”).
 • Končno poročilo iz mobilnosti

Dodatna dokazila za študente, ki so v okviru praktične izmenjave opravljal del zaključne naloge:

 • Potrdilo so-mentorja na instituciji gostiteljici ali drugo obliko potrdila institucije gostiteljice, s čimer se dokazuje, da je študent izpolnil v sporazumu določene obveznosti
 • Vsebina zaključne naloge, ki je bila izdelana v okviru Erasmus izmenjave

Dodatna dokazila za diplomante, ki so opravljali prakso v okviru Erasmus+

(*ob zaključku izmenjave bo poseben obrazec posredovan študentom na elektronsko pošto s strani upravitelja sistema Mobility tool)

 8:
Študentu se lahko priznajo le izbirni predmeti, presežek zbranih KT pa se zabeleži kot dodatne KT.

Študent uveljavlja priznavanje s Prošnjo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Vlogo mora vložiti v 30 dneh po zaključku izmenjave. O vlogi odloča Študijska komisija.

 9:
Po zaključenem postopku priznavanja, Referat študentu v indeks pri izbirnem predmetu ne vpiše ocene, temveč z besedo vpiše: »priznan, na podlagi opravljene prakse«.

Obdobje mobilnosti v programu Erasmus se vpiše tudi v Dodatek k diplomi.