Erasmus splošne informacije

Erasmus+ je program za izobraževanje, ki z namenom izboljšanja spretnosti in zaposljivosti združuje vse sedanje programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, z začetkom januarja 2014. Program Erasmus+ vključuje tudi programe vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi v akciji in pet programov mednarodnega sodelovanja (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Erasmus+ zagotavlja sredstva za študente, ki želijo študirati in delati v tujini, učiteljem in izobraževalnemu osebju, ki želijo poučevati v tujini in terciarnemu izobraževanju, ki se želi udeležiti usposabljanja v tujini. Nadalje program Erasmus+ omogoča visokošolskim zavodom mreženje in izpeljavo programov ter spodbuja sodelovanje različnih deležnikov visokega šolstva v strateških partnerstvih, katerih namen je dvig kakovosti visokega šolstva, krepitev sodelovanja idr.

Erasmus+ ima tri glavne cilje, ki se izvajajo v obliki ključnih aktivnosti (KA)

  • Učna mobilnost posameznikov v EU in izven nje (KA1- učna mobilnost ),
  • Spodbujanje partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami (KA2- strateška partnerstva),
  • Podpiranje reform za posodobitev izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje inovacij, podjetnosti in zaposljivosti (KA3-podpora politiki).

KA1 (učna mobilnost posameznikov)

Fizioterapevtika ima trenutno možnost sodelovanja v programu KA1, kjer sicer lahko sodelujejo le institucije, nosilke Erasmus univerzitetne listine. V tej akciji so možne naslednje oblike mobilnosti:

  • Mobilnost študentov za študij (SMS)
  • Mobilnost študentov za prakso (SMP)
  • Mobilnost osebja za poučevanje (STA)
  • Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)
  • Mobilnost mladih diplomantov za pripravništvo/prakso.

Izmenjava v okviru programa Erasmus+ študentom ponuja možnost spoznavanja drugih evropskih držav, jezikov, različnih evropskih kultur ter študentskega in delovnega življenja v njih. Program omogoča posameznikom vpogled v evropsko razsežnost predmetov ter doprinese k osebnostni rasti ter k boljši in lažji zaposljivosti.

Več o programu si lahko preberete v Vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je nosilka Erasmus+ univerzitetne listine in podpisnica bilateralnih sporazumov s tujimi institucijami. Leta 2018 je Fizioterapevtika pridobila prvo Erasmus+ listino (Erasmus Charter for Higher Education), ki je veljala do študijskega leta 2019/2020, leta 2020 pa je v okviru novega programa Erasmsus+ ponovno pridobila Erasmus univerzitetno listino (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), ki velja do leta 2027.

Erasmus identifikacijska številka fakultete (ID code): SI MEDVOD01
PIC koda Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika: 913253158

OID številka: E10232533

Erasmus univerzitetna listina
Erasmus Policy Statement

Erasmus študentska listina:

Erasmus študentska listina (SI/EN) povezava SL
Erasmus študentska listina (SI/EN) povezava ENG

‘ECHE’ listina ali Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

Erasmus koordinator Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika
Ajda Mlekuž, dipl. germ.
Visokošolski zavod Fizioterapevtika (Physiotherapeutica)

Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode – Slovenia

Tel: +386 (0)1 361 20 55

Spletna stran: www.fizioterapevtika.si

Pomembne povezave:

CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 586 42 51
Fax: +386 1 586 42 31
www.cmepius.si

Evropska komisija, Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sl

Jezikovni tečaji

Med posebnimi cilji programa Erasmus+ sta tudi učenje jezikov in jezikovna raznolikost. Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.  Uporaba OLS za namen ocenjevanja nivoja znanja je od drugega semestra š.l. 2014/15 dalje obvezna v  za vse študente, ki bodo v državah gostiteljicah pri študiju in praksi kot svoj glavni delovni jezik uporabljali enega od jezikov, ki jih ponuja spletno orodje, in sicer:  CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT ter SV.