1.NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCAJAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58; 1000 Ljubljana

2.NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Aktualni razpis se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učna mobilnost posameznikov. Znotraj programa Erasmus+ je tako študentom kot tudi »svežim« diplomantom omogočeno opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Študentom je omogočeno, da v okviru študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravijo praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor na matični fakulteti študenta ali ERASMUS+ koordinator in delodajalec. Na razpis je možno prijaviti prakse v tujini, ki bodo izvedene od 1. oktobra 2021do najkasneje 30. septembra 2022.

Študenti, ki so do začetka študijskega leta 2021/2022 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev na posamezni študijski stopnji, se lahko prijavijo na ta razpis, pri čemer skupni seštevek že opravljenega študija ali praktičnega usposabljanja ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

3. TRAJANJE MOBILNOSTI

Vsak študent ima v času študija (vključno v času absolventskega staža) možnost opraviti bodisi mobilnost z namenom študija, bodisi mobilnosti z namenom prakse ali oboje. Na posamezni študijski stopnji (I. stopnja, II. stopnja) je lahko študent na izmenjavi maksimalno 12 mesecev. Mobilnosti za namene prakse trajajo od 2 do 12 mesecev.

4. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+in pridobi status »Erasmus+študenta«, če:

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav,
 • je ob prijavi na izmenjavo vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete (dodiplomski študenti lahko na izmenjavo odidejo šele v 2. letniku),
 • je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo,
 • je v času trajanja izmenjave vpisan na fakulteto (ima status, drugače za diplomante),
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega števila mesecev izmenjave.

Dodatne zahteve:

 • zadostna motiviranost študenta oziroma študentke,
 • primernost prakse (praksa ustreza področju vpisanega študijskega programa, na podlagi opravljene prakse je mogoče priznavanje kreditnih točk),
 • znanje jezika države, v katero odhaja na prakso,
 • primernost študijskega programa in
 • obštudijske dejavnosti.

Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) lahko opravljajo izmenjavo za namene Erasmus+prakse v tujini. Študent, ki se zanima za opravljanje izmenjave za namene prakse po zaključenem študiju, mora oddati prijavo še v času študija, v okviru razpisanih rokov. Fizioterapevtika izbira med kandidati, ki so se na izmenjavo uspešno prijavili, in ob prijavi obiskujejo zadnji letnik študija na posamezni študijski stopnji. Prakso lahko opravijo v roku enega leta od datuma diplomiranja. Izmenjava za namene opravljanja prakse po zaključku študija je

možna na vseh študijskih stopnjah. Skupni čas bivanja v tujini za posamezno študijsko stopnjo za namene študija ali prakse je maksimalno 12 mesecev.

DIPLOMANT lahko sodeluje v programu Erasmus+in pridobi status »Erasmus+diplomanta«, če:

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • je ob prijavi na izmenjavo vpisanvzadnji letnik dodiplomskega študija oz. podiplomskega študija fakultete (ima status);•je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
 • ima v času trajanja izmenjave samo status »diplomant«;
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega števila mesecev izmenjave.

5. ORGANIZACIJE GOSTITELJICE

Študent si sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel opravljati Erasmus+študijsko prakso. Dodatne informacije so dostopne preko Erasmus+koordinatorja fakultete. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javnimi organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni); ·socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključnoz gospodarsko zbornico, obrtno/strokovnimi združenji in sindikati; ·raziskovalni inštituti;
 • fundacije;
 • šolski/inštitutski/izobraževalni centri;
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije;
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi institucijami dogovoriti glede vsebine obveznosti v tujini: pred odhodom v tujino mora imeti urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči dogovor o usposabljanju, ki ga potrdita fakulteta (Erasmus+koordinator) in delodajalec.

6. INFORMACIJE O RAZPISU

Prijave za mobilnosti za namene študija v študijskem letu 2021/2022 se zbirajo do 20.3.2021 oz. do zapolnitve prostih mest.

Dodatne informacije o razpisu in partnerskih institucijah lahko zainteresirani študentje dobijo:

 • na e-naslovu: erasmus@fizioterapevtika.si
 • na telefonski številki: +386 1 361 20 55
 • na spletni strani Fizioterapevtike povezavado strani, kjer so objavljeni podatki o izmenjavah.
 • osebno v referatu na Fizioterapevtiki v Ljubljani(v času uradnih ur).

7. ROK PRIJAVE IN OBVEZNE PRILOGE

Prijave pošljite v fizični obliki na naslov: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58; 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-mail naslov erasmus@fizioterapevtika.si, s pripisom PRIJAVA NA ERASMUS+ 2021/22.

Obvezne priloge k prijavi:

 • prijavni obrazec
 • potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2020/2021;
 • potrdilo o znanju tujih jezikov (OP.: Za države, kjer izvajajo predmete v angleškem jeziku, zadostuje dobro znanje angleščine. Za kandidate, ki se bodo prijavili za izmenjavo v Franciji, Italiji, Nemčiji, Švici, na Portugalskem, v Španiji in na nekatere univerze v Belgiji (npr. Liege in Bruselj), se zahteva dobro znanje jezika države gostiteljice. Potrdilo o srednješolskih ocenah oz. oceni na maturitetnem izpitu zadošča. Znanje dodatnih jezikov je lahko prednost. Prednost je tudi ustrezni tuji certifikat. Kopij potrdil o znanju jezikov ni potrebno uradno overjati.);
 • življenjepis (priporoča se Europass življenjepis na povezavi: https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/; v življenjepisu naj študent navede tudi obštudijske dejavnosti);
 • motivacijsko pismo (pričakovanja od študija v tujini, znanje jezika, itd.);
 • potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija;
 • izjavo mentorja o strinjanju z Erasmus+ izmenjavo(samo za primer izmenjave z namenom priprave zaključne naloge!)

8. KORISTNE INFORMACIJE

Način opravljanja študijskih obveznosti določa institucija gostiteljica. Izpiti so lahko pisni in/ali ustni. Načelno ni treba ponovno opravljati uspešno opravljenih izpitov na matični instituciji, da bi študentu bili priznani. Obseg in obliko obveznosti (število izpitov, ur, seminarjev,…) določa študijski sporazum, ki ga študent podpiše pred odhodom na izmenjavo. Ta sporazum točno določa, katere vsebine bo študentopravljal v tujini. Naknadne spremembe študijskega sporazuma so dovoljene, če se z njimi strinjajo vsi vpleteni (študent, matična institucija in institucija gostiteljica).

Koristne dodatne informacije za študente, ki v razpisu niso posebej opredeljene, se nahajajo v »Erasmus+vodnikuza prijavitelje 2021«, ki je objavljen na spletni strani https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sl

9. MINIMALNE OBVEZNOSTI, KI JIH MORA ŠTUDENT OPRAVITI V TUJINI

Dodiplomski študij (1. stopnja) in podiplomski študij (2 in 3. stopnja):

-en (1) semester (do 6 mesecev) –20 KT

-dva (2) semestra (od 6 do 12 mesecev) –40KTI

zjema so izmenjave, namenjene pisanju zaključnih del. Predvideno število KT se določi na podlagi dogovora z mentorjem zaključnega dela in na podlagi dolžine trajanja izmenjave. V tujini opravljene obveznosti morajo biti priznane na matični instituciji.

Ne glede na vrsto mobilnosti (študij/praksa) v tujini je status Erasmus+študenta enak domačemu. Na domači instituciji študent ohrani status, ki ga ima ob odhodu.

10. FINANČNA POMOČ

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo Visokošolski zavod Fizioterapevtika pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, se bo trajanje posamične mobilnosti študenta skrajšalo na največ 3 mesece za mobilnost študentov z namenom študija ali 2 meseca za mobilnosti z namenom prakse. Če bo Fizioterapevtiki odobreno manjše število mest za mobilnosti v tujini, kot bo zaprošenih mest, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se v preteklih letih še niso prijavili na izmenjavo ali jo kasneje odpovedali.

S pridobitvijo Erasmus+ statusa dobi študent možnost pridobiti finančno pomoč za svojo izmenjavo. Finančna pomoč (Erasmus+ dotacija) študentu ne pripada avtomatsko s pridobitvijo Erasmus+ statusa. Vsaka sodelujoča institucija zaprosi za sredstva za svoje študente na letnem nacionalnem razpisu, vendar so sredstva omejena in zaradi rasti obsega aktivnosti ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh aktivnosti. Torej so število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije CMEPIUS. ERASMUS+DOTACIJA

v študijskem letu 2019/2020 je osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države znašala:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Liechtenstein, Norveška, Švedska, Velika Britanija 520 €
Skupina 2

Programske države s srednjimi bivanimi stroški

Avstrija, Belgija, CIper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija 470 €
Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija 420 €

Za študijsko leto 2021/2022 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav še niso znane. Ti podatki bodo naknadno objavljeni na spletni strani fakultete. Mesečni zneski, ki jih določi NA ali visokošolska institucija v okviru razpona, ostanejo fiksirani v celotnem trajanju projekta mobilnosti. Dodatek k osnovni dotaciji za namene praktičnega usposabljanja je znašal 100 EUR/mesec.

DODATNE OBLIKE FINANČNE POMOČI

Udeleženec mobilnosti s telesno, duševno ali zdravstveno težavo mora že med pripravo na mobilnost Erasmus+ opozoriti na svoje posebne potrebe in dodatne stroške ter zaprositi ustanovo pošiljateljico za dotacijo Erasmus+ za posebne potrebe. Več informacij o tem dobijo kandidati pri Erasmus+ koordinatorju. Do dodatka k štipendiji so upravičeni tudi študenti iz t i. »socialno šibkejših okolij« (npr. prejemniki državnih štipendij,varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine). Tak kandidat mora že ob prijavi na mobilnost svojega Erasmus+ koordinatorja opozoriti na posebne potrebe ali da je študent iz socialno šibkejšega okolja ter zaprositi ustanovo pošiljateljico za dodatek k predvideni dotaciji. Več informacij o tem dobijo kandidati pri Erasmus+ koordinatorju. V zadnjih nekaj letih so lahko Erasmus+ študenti preko posebnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS pridobili še dodatek k Erasmus+ dotaciji. V času objave tega razpisa še ni znano, ali bo tak dodatek na voljo tudi v študijskem letu 20221/2022. Izmenjave se lahko udeležite kot Erasmus+ študent brez Erasmus+ dotacije (»Zero grant«). Gre za tiste študente, ki izpolnjujejo vse pogoje Erasmus+ mobilnosti in so upravičeni do vseh ugodnosti statusa Erasmus, vendar ne prejmejo Erasmus+ dotacije. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent skleniti s Fizioterapevtiko pred odhodom na izmenjavo. Dodatne informacije o programu Erasmus+ ter obveznostih in pravicah Erasmus+ študentov si lahko preberete na:

 • spletni strani Fizioterapevtike
 • spletni strani Erasmus+-http://www.erasmusplus.si/.

Za vse Erasmus+ študente velja, da jim ni treba plačati šolnine na instituciji gostiteljici v času trajanja njihove mobilnosti.

11.IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH

Splošni kriteriji za izbor študentov so naslednji:

-letnik študija;

-povprečna ocena (za prvo in drugo stopnjo), število doseženih kreditnih točk (za tretjo stopnjo);-pobuda za sklenitev dvostranske pogodbe s tujim visokošolskim zavodom (bilateralni sporazum);

-motivacija

Kriterij motivacija se preverja po sledečih pod-kriterijih:

-znanje jezika »države gostiteljice«;

-neuspešno kandidiranje za izmenjavo v preteklosti (neizbor na razpisu);-neudeležba na izmenjavi (namen študija / praksa);

-ostalo

Težo posameznega kriterija določi Študijska komisija po predhodnem posvetu z Erasmus+ koordinatorjem na Fizioterapevtiki. Pri postopku izbire bo sodeloval tudi Erasmus+ akademski koordinator Fizioterapevtike. Kriteriji in točkovnik sta objavljena na spletni strani Fizioterapevtike. Vsi kandidati bodo o izboru/neizboru obveščeni pisno. Končni seznam vseh izbranih študentov bo javno objavljen na spletni strani Fizioterapevtike. Za kandidata, ki se prijavlja na razpis, se šteje, da se strinja z vsemi zapisanimi pravili postopka in izbire.