(ang. Staff Mobility for Teaching), kratica STA

Cilji STA mobilnosti:

 • Spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah;
 • omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v mobilnosti, da koristijo znanje in izkušnje akademskega osebja z drugih visokošolskih zavodov in osebja, ki je povabljeno iz podjetij iz drugih evropskih držav;
 • ustvarjanje povezave med visokošolskimi zavodi in s podjetji.

1. Pogoji za izmenjavo

Kandidat za poučevanje lahko sodeluje v programu Erasmus, če:

 • je državljan ene sodelujočih držav v programu Vseživljenjsko učenje ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • je ob prijavi v delovnem ali pogodbenem razmerju s fakulteto;
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalnega časa trajanja mobilnosti.

Če je institucija gostiteljica zaposlenih za poučevanje visokošolski zavod, mora imeti Erasmus univerzitetno listino.

Postopek prijave in izbora

Na spletni strani Fizioterapevtike je objavljen Razpis za mobilnosti osebja za poučevanje/usposabljanje za posamezno študijsko leto ter seznam partnerskih institucij.

Zainteresirani kandidati izpolnijo Prijavnico za Erasmus mobilnost z namenom poučevanja (STA)/usposabljanja (STT) za izbrano študijsko leto ter izjavo, ki se nanaša na prepoved podvajanja iste mobilnost. Obvezna priloga prijavnega obrazca je osnutek Programa mobilnosti za namen poučevanja (ang. Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching).

Na podlagi popolne prijave je opravljen izbor upravičenih posameznikov za udeležbo v mobilnosti z namenom poučevanja. Programa mobilnosti mora vsebovati namen in obrazložitev mobilnosti (dodano vrednost), poleg vsebine pedagoškega dela pa še pričakovane rezultate. Institucija gostiteljica se mora vnaprej strinjati s pedagoškim programom, ki ga bo opravljal kandidat. Razpis in prijavni obrazec sta dostopna tukaj obrazec je dostopen Tukaj

Postopek po izboru in pred izmenjavo

Z izbranimi kandidati je, skladno z dodeljenimi sredstvi s strani nacionalne agencije (CMEPIUS), sklenjena pogodbo o finančni pomoči. Erasmus sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti. Upravičeni stroški so dejanski stroški in stroški dnevnic, in sicer največ do višine, ki je določena s strani Evropske komisije na letni ravni za državo gostiteljico in dolžino bivanja ter so nastali v upravičenem obdobju pogodbe med fakulteto in nacionalno agencijo (CMEPIUS). Najvišji dovoljeni delež upravičenih stroškov, ki ga je dovoljeno kriti iz Erasmus sredstev, je določen v sporazumu med fakulteto in nacionalno agencijo.

Postopek po izmenjavi

Prejemnik je dolžan v 30 dneh po zaključku izmenjave fakulteti predložiti Poročilo o opravljeni mobilnosti zaposlenega z namenom poučevanja, Potrdilo o opravljeni mobilnosti zaposlenega z namenom poučevanja ter račune, ki izkazujejo nastale stroške. Dokončen pogodbeni znesek bo določen po odobritvi vseh predloženih dokazil.

2. Mobilnost osebja za usposabljanje (ang. Staff Mobility for Training), kratica STT

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah.

Mobilnost osebja naj bi pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, v okviru programa Erasmus+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj,
 • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj,
 • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji,
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, boljše kompetence ter povečanje zadovoljstva na delovnem mestu,
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente,
 • spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni.

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerakoli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom usposabljanja, ki ga bo izvajal zaposleni, kar potrdi s podpisom Sporazuma za usposabljanje osebja (Erasmus+ Staff mobility for Training; Mobility agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.

3. Postopek prijave , izbora in ob zaključku mobilnosti

 Za postopek prijave in izbora ter za postopek ob zaključku mobilnosti se smiselno uporabljajo postopkovna pravila, ki veljajo za mobilnost osebja za poučevanje .

Vzorci listin:

 

Ponudbe za mobilnost osebja

Ponudbe za mobilnost osebja (“Staff training week”)

http://staffmobility.eu/staff-week-search