VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA

Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

STROKOVNI NAZIV

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS); skrajšano: dipl. fiziot.

VPISNI POGOJI

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Podrobne informacije so na spletni strani www.fizioterapevtika.si.

ZAHTEVANA DOKAZILA, ki se pošljejo na VZ Fizioterapevtika:

 • original oz. overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu;
 • original oz. overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik (v primeru prijave v drugem razpisnem roku).

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoje izpolnjuje tudi tisti, ki je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek priznavanja izobraževanja:

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na dodiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v prvostopenjskem študijskem programu (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda Fizioterapevtika. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

INFORMATIVNI DNEVI:

petek, 16. 02. 2024
ob 10:00 in 15:30

sobota, 17. 02. 2024
ob 10:00

PRIJAVNI ROKI:

prvi prijavni rok: 20. 2. – 30. 6. 2024

drugi prijavni tok: 25. 7. – 30. 9. 2024

VPIS

1. vpis po prvem prijavnem roku: 15. 7. – 25. 7. 2024

2. vpis po drugem prijavnem roku: do 30. 9. 2024

OPOZORILO!

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. s spremembami) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Pogoj za vpis tujca v študijski program je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

OMEJITEV VPISA

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa so navedeni na spletni strani VZ Fizioterapevtike https://fizioterapevtika.si/studij/opis-programa-1-stopnja/#prvastopnjavpisnipogoji

OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2023/2024 izvajala izredni študij.

Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah cel dan.

ŠOLNINA

VZ Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si .

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih usmeritvah v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2011). Študentom drugih študijskih programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Pogoji so zapisani na spletni strani VZ Fizioterapevtike https://fizioterapevtika.si/studij/opis-programa-1-stopnja/#prvastopnjavpisnipogoji

ŠTEVILO VPISNIH MEST

FIZIOTERAPIJA visokošolski strokovni program Izredni študij
1. letnik 90
2. letnik 60
3. letnik 80

Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (pregled se opravi v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa z napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled – Obr. 8.204 (dobite ga na internetu ali v založbi)) in potrdilo o cepljenju proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (lahko kopija knjižice o opravljenih cepljenjih).

PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti, podpisati in s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
 • z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun): natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana na naslov: VZFizioterapevtika,  Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana do zaključka prijavnega roka,
 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

VPISNI POSTOPEK:

Po uspešni prijavi bodo kandidati po elektronski pošti obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program (po 1. prijavnem roku po 12. juliju). Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana.

VZ Fizioterapevtka bo kandidate k vpisu povabila preko elektronske pošte, vpis pa bo predvidoma potekal:

 1. vpis po 1. prijavnem roku od 15. 7. do 25. 7. 2024
 2. vpis po 2. prijavnem roku do 30. 9. 2024

INFORMATIVNI DNEVI bodo potekali na VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana v:

 • petek, 16. 02. 2024 ob 10:00 in 15:30,
 • sobota, 17. 02. 2024 ob 10:00.

Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na:

spletni strani http://www.fizioterapevtika.si in na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika (tajnistvo@fizioterapevtika.si, tel. +386 40 88 88 70).

PRIJAVNI ROKI:

 1. prijavni rok: od 20. 02. 2024 do 30. 06. 2024
 2. prijavni rok: od 25. 07. 2024 do 30. 09. 2024