Študenti in osebe s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami

Visokošolska ustanova se s podpisom listine Erasmus za terciarno izobraževanje zaveže, da bo udeležencem iz različnih družbenih okolij zagotavljala enak dostop in enake možnosti. Gostiteljske ustanove torej študentom in osebju s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavljajo enake podporne storitve kot svojim študentom in zaposlenim.

Upravičenci

Da bi osebe s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami lahko sodelovale v programu Erasmus+ in izkoristile vse prednosti evropskih ukrepov, potrebujejo dodatno finančno podporo. Program Erasmus+ posebno pozornost namenja vodenju, sprejemu, fizični dostopnosti, pedagoškim in tehničnim podpornim storitvam ter zlasti financiranju posebnih stroškov.

Dotacije

Program Erasmus+ udeležencem s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami zagotavlja dodatno podporo za posebne potrebe. Te dotacije Erasmus+ so zato lahko višje od dotacij za študij, prakso in usposabljanje, saj zajemajo tudi stroške, povezane s posebnimi potrebami udeleženca (denimo prilagojena nastanitev, pomoč med potovanjem, zdravniška pomoč, podporna oprema, prilagojeno učno gradivo, spremljevalec za invalidne študente in osebje). Ta dodatna dotacija temelji na dejanskih stroških. Dodatna finančna sredstva za študente in osebje s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami se lahko zagotovijo tudi iz virov na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni.

Prijava

Udeleženec s telesno, duševno ali zdravstveno težavo mora že med pripravo na mobilnost Erasmus+ opozoriti na svoje posebne potrebe in dodatne stroške ter zaprositi ustanovo pošiljateljico za dotacijo Erasmus+ za posebne potrebe. Vse informacije dobijo udeleženci pri  Erasmus+ koordinatorju fakultete.  Visokošolska ustanova in/ali nacionalna agencija bo ocenila vašo prijavo in določila dodatni znesek, ki ga lahko prejmete.

Rok za prijavo: odprti rok

Poziv Erasmus+ k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami : POZIV-posebne-potrebe-doc

Obrazec za prijavo: OBRAZEC_udelezenci_posebne-potrebe-2016

Dodatne informacije

Praviloma vaša visokošolska ustanova zagotovi, da ustanova gostiteljica sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi z vašimi posebnimi potrebami, če ste navedli svoje telesne, duševne ali zdravstvene težave. Preden odpotujete, se za več informacij o podpornih ukrepih na ustanovi gostiteljici neposredno obrnite na pristojno osebo na tej visokošolski ustanovi. Pri tem vam bodo pomagali na uradu za mednarodne izmenjave na vaši visokošolski ustanovi. Visokošolske ustanove lahko že v sporazumih s partnerskimi ustanovami navedejo, kakšno infrastrukturo ponujajo študentom in osebju s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami ter kakšne podporne storitve so jim na voljo.

Uporabne informacije so na voljo na spletiščih ExchangeAbility in Link Network.

Več informacij v zvezi z vašo izmenjavo v tujini boste dobili tudi pri nacionalni agenciji CMEPIUS ter na .

Evropska agencija za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebam in vključujoče izobraževanjezagotavlja mrežo kontaktnih oseb, ki so jih imenovala ministrstva v vseh državah EU/EGP in ki lahko odgovorijo na vprašanja ter svetujejo glede opreme in dostopa za invalidne študente.

Dokumenti

Strateški dokument za vključevanje in raznolikosti v okviru programa erasmus+