Erasmus finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja (vključno s stroški zavarovanja in vize), ki nastanejo z mobilnostjo. Erasmus študentom, ne glede na to, ali jim je bila dodeljena dotacija ali ne, na institucijah gostiteljicah ni potrebno plačati šolnine, vpisnine, izpitov in dostopa do knjižnice. Prav tako ohranijo pravico do ostalih morebitnih štipendij. S pridobitvijo Erasmus statusa študent dobi možnost pridobitve dotacije, vendar mu le-ta ne pripade avtomatsko. Fakulteta zaprosi za sredstva za svoje študente na letnem nacionalnem razpisu, vendar so sredstva omejena in zaradi rasti obsega aktivnosti ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh aktivnosti. Ko fakulteta od Nacionalne agencije (CMEPIUS) prejme sklep o višini dodeljenih sredstev pripravi Sklepe o dodelitvi dotacije.

CMEPIUS določi najnižje in najvišje dovoljene mesečne zneske sofinanciranja. Višina dotacije za posameznega študenta je opredeljena v Pogodbi o finančni pomoči (VZOREC) in se razlikuje glede na državo gostiteljico.

Erasmus študenti brez Erasmus dotacije (Zero-grant študenti)

Pridobitev Erasmus dotacije ni pogoj za udeležbo na Erasmus izmenjavi. Izmenjave se lahko študent udeleži kot Erasmus študent brez Erasmus dotacije. Gre za tiste študente, ki izpolnjujejo vse pogoje Erasmus mobilnosti in so upravičeni do vseh ugodnosti statusa Erasmus, ne prejmejo pa Erasmus dotacije. Več informacij o razpoložljivih sredstvih študentje najdejo na spletnih straneh CMEPIUS in pri Erasmus koordinatorju na fakulteti.

Finančna sredstva za študente s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki v okviru Erasmus individualne mobilnost v razpisnem letu opravljajo mobilnost z namenom študija ali prakse, lahko zaprosijo za dodatno finančno pomoč iz rezerviranih sredstev za posebne potrebe.  Več informacij o finančni podpori za posebne potrebe se nahaja v nadaljevanju. Več informacij najdejo kandidati tudi pri Erasmus+ koordinatorju fakultete.

Štipendije AD FUTURA za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+

Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v nadaljnjem besedilu: program Erasmus+).

Višina štipendije, upravičeni študenti, pogoji in druga merila so določeni z Javnim razpisom št. 280, ki je dostopen TUKAJ.

Fakulteta, ki je prejemnica razpisnih sredstev, le ta nameni študentom v obliki štipendije, ki se izplača kot dodatek k finančni podpori iz programa Erasmus+.

Več informacij najdejo kandidati tudi pri Erasmus+ koordinatorju fakultete.

Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij

Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov Fizioterapevtike iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Kontakt
Ajda Mlekuž, dipl. germ.

Mednarodna pisarna Fizioterapevtike
tel. št.: +386 (0)1 361 20 55 / +386 (0)40 888 870

ali e-pošta: erasmus@fizioterapevtika.si
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).