HOČEM, ZMOREM, ZNAM

Visokošolski zavod je predan odličnosti v poučevanju, učenju in raziskovanju ter razvijanju poklica, ki je pomemben v svetu.

 • Pomagamo vam osvojiti vrh, da boste vi pomagali drugim

 • Sledimo najboljšim možnostim za kakovosten študij

 • Odločnost in predanost poklicu naj spremljata vašo izobraževalno pot

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je vključen tudi v ErasmuS+ program.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje in delovno izkušnjo v tujini.

Program Erasmus+ velja do leta 2020 in ni namenjen le študentom. V njem je združenih sedem prejšnjih programov, tako da možnosti finančne podpore lahko izkoristijo najrazličnejše skupine posameznikov in organizacij.

Poslanstvo, vizija in strategija Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika

Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika (v nadaljevanju Fizioterapevtika) je izobraževanje, raziskovanje in strokovno delovanje na področjih integriranih v študijske in raziskovalne procese. Pri tem sledimo naslednjim vrednotam in ciljem:

 • akademski svobodi pedagoških sodelavcev in študentov, posebej svobodi ustvarjalnosti,
 • visoki kakovosti študija in drugih dejavnosti ter odličnosti diplomantov,
 • etičnemu ter odgovornemu vedenju in delovanju.

Te vrednote in cilji usmerjajo poslanstvo in vizijo Fizioterapevtike v razširjanje in poglabljanje specifičnih in širših znanj, sposobnosti in veščin ter v razvijanje in vrednotenje lastnih meril izobraževanja in prakse.V strokovnem pogledu se Fizioterapevtika pospešeno uveljavlja v slovenskem prostoru in se vključuje v širši evropski okvir.

Fizioterapevtike je stalen razvoj visokokakovostnih izobraževalnih programov, programov za vseživljenjsko učenje in izpopolnjevanje ter aktualnih raziskovalnih projektov. Prizadeva si, da bi uresničevala stalni napredek izobrazbene in akademske strukture sodelujočih v študijskem procesu. Razvija kakovost študija in s tem povezanega znanja diplomantov, povečuje obseg in kakovost raziskovalnega dela.
Strategija Fizioterapevtike je:

 • razvijati in poglobiti prepoznavnost visokošolske in raziskovalne institucije na področju fizioterapije in z njo povezanimi znanstvenimi disciplinami,
 • dosegati odličnost in visoko kakovost raziskovalnega dela na področju fizioterapije,
 • vključevati se in sodelovati v domačih in mednarodnih projektih,
 • vključevati in sodelovati z domačimi in tujimi strokovnjaki v izobraževalnem procesu,
 • usposabljati diplomante za odgovorno in visokokakovostno neposredno delo s pacienti in drugimi koristniki fizioterapevtskih storitev ter za prevzemanje odgovornih nalog v sistemu celovitega izvajanja fizioterapije,
 • strukturirati in izvajati vseživljenjsko izobraževanje in spodbujati samoizobraževanja strokovnih delavcev,
 • stalno spremljati in posodabljati znanja in veščine glede na napredovanje stroke in znanosti doma in v tujini,
 • zagotavljati prijazno in spodbudno študijsko okolje.

Fizioterapevtika uresničuje  strategijo z jasno začrtanimi cilji razvoja zavoda ter s konkretnimi nalogami na letni ravni.

FIZIOTERAPEVTIKA

je zasebna, mednarodno orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za:

 • izobraževanje bodočih fizioterapevtov,
 • vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in drugih sodelavcev v zdravstvenem timu.

ORGANIZIRANOST

V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu ima FIZIOTERAPEVTIKA naslednje organe:

 1. Dekanjo
 2. Upravni odbor
 3. Senat
 4. Akademski zbor
 5. Šudentski svet

SENAT FIZIOTERAPEVTIKE

 1.  izr. prof. dr. Friderika Kresal, predsednica
 2.  prof. dr. Matjaž Zorko
 3.  doc. dr. Gregor Omejec
 4.  viš. pred. Irma Veljić
 5.  pred. Špela Bračun
 6.  viš. pred. Matej Gajšek
 7.  viš. pred. Živa Majcen Rošker
 8.  Tina Bahar (študentka)
 9.  Iva Golob (študentka)
Naziv
Visokošolski zavod Fizioterapevtika
ORGANIZIRANOST samostojni visokošolski zavod, akreditiran
SEDEŽ Bogatejeva ulica 15, 1215 Medvode
IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 361 20 55
E-pošta tajnistvo@fizioterapevtika.si
Splet www.fizioterapevtika.si
ID za DDV SI17014999
TRR IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.)

PARTNERSKA MREŽA

FIZIOTERAPEVTIKA sodeluje s številnimi domačimi in tujimi partnerji. Sklenjeni dogovori zagotavljajo znanstveno, raziskovalno in strokovno sodelovanje ter izmenjavo študentov in pedagogov.

PROGRAMI ŠTUDIJA FIZIOTERAPIJE

VRSTA PROGRAMA: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA: Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV: Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a.fizioterapevt-ka (VS).
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA: Redni in izredni študij.
VRSTA PROGRAMA: Visokošolski strokovni študijski program 2. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA: Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV: Magister fizioterapije/magistrica fizioterapije
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izredni študij.

DOKTORAT

Program v pripravi! Za več informacije nas kontaktirajte!

Predstavitev prostorov