JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2024/2025

 

  1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Visokošolski Zavod Fizioterapevtika.

  1. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje za mlade in šport v Evropi. Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Program Erasmus+ omogoča, da študent del rednih študijskih obveznosti (tudi zaključnega dela) na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Fizioterapevtika podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

CILJI MOBILNOSTI SO:

Izboljšanje kompetenc in znanja tujih jezikov

Razumevanje družbe

Okrepitev samozavesti

Boljše poznavanje EU projektov

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent Fizioterapevtike med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo na izmenjavi pridobili manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi pošiljatelja, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome na 1., 2. ali 3. stopnji študija.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred pričetkom mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje (OLS) glavnega jezika izmenjave preko platforme EU Academy.

  1. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE

3.1 Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent Fizioterapevtike pod naslednjimi pogoji:

− da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtike,

− da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+,

− da ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku.

3.2 Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti prijavnico v skladu z navodili do datuma, ki ga določi Fizioterapevtika.

Priložiti mora tudi sledeča dokazila:

− potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena (vsaj pdb. 8) vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija;

− motivacijsko pismo na najmanj eni in na največ dveh straneh.

3.3 Postopek ocenjevanja vlog

Na podlagi prejetih prijav se izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni po merilih iz točke 3.1 in 3.2 javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi.

  1. FINANČNA DOTACIJA

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ kot v nadaljevanju.

V projektnem letu 2023 je Erasmus+ finančna pomoč, glede na državo mobilnosti, znašala:

Skupina 1

Programske države z najvišjih standardom: Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska: 674 € / mesec

Skupina 2

Programske države s srednjim standardom: Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija: 674 € / mesec

Skupina 3

Programske države z nižjim standardom: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljkska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija: 606 € / mesec

Višina Erasmus+ finančne pomoči in razporeditev držav v skupine za projektno leto 2024 še ni znana.

4.1 Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250€/mesec.

Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so, da študent v času prijave na razpis (oziroma najkasneje do začetka mobilnosti) izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima status študenta s posebnimi potrebami ali

– ima študent status študenta s posebnim statusom (status kategoriziranega športnika,

priznanega umetnika/kulturnika, udeleženca mednarodnih tekmovanj ali status starša) ali

– da ima sam oziroma eden izmed članov družine (ki živijo v istem gospodinjstvu s študentom): o odločbo CSD (državna štipendija, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine) ali o odločbo ZZZS ali o odločbo ZRSŠ ali o odločbo ZPIZ, ki dokazuje npr. invalidnost ali

– da prihaja iz enostarševske družine (Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje (npr. pokojnina, preživnina) ali je drugi izmed staršev

neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.) ali

–  da prihaja iz rejniške družine ali

– da mu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali

– da je predstavnik romske skupnosti.

Študent upravičenost izkazuje z ustrezno odločbo/sklepom/dokumentom, ki je del prijavne dokumentacije ob prijavi za finančno pomoč.

4.2 Študenti bodo imeli možnost prejeti tudi dodatek za zeleno potovanje. V projektnem letu 2023 so bila pravila za zeleno pot naslednja:

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti …). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja.

Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve. Kriteriji in višina dodatka za zeleno pot za projektno leto 2024 še niso znana.

  1. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki se želi udeležiti mobilnosti, mora izpolniti prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi Visokošolski zavod Fizioterapevtika.

Študent mora prijavo oddati najkasneje do 31. 3. 2024. Nepopolne prijave in prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi za program Erasmus+:

Ajda Mlekuž

erasmus@fizioterapevtika.si