MEDNARODNO SODELOVANJE

VZ Fizioterapevtika želi svojim študentom in akademskemu osebju ponuditi optimalno priložnost za razvoj kariere poti. S tem namenom se je VZ Fizioterapevtika vključila v program Erasmus +.

Vse člane akademskega zbora in študente VZ Fizioterapevtika vabimo, da nam sporočijo svoje poglede, želje, pričakovanja in lastne informacije ter izkušnje v zvezi s krepitvijo mednarodnega sodelovanja med partnerskimi institucijami.

  1. Mednarodno sodelovanje študentov in članov akademskega zbora VZ Fizioterapevtika želi svojim študentom in akademskemu osebju ponuditi optimalno priložnost za razvoj kariere poti. S tem namenom se bo VZ Fizioterapevtika vključevala v programe izmenjave (Erasmus +).
  2. Uporaba ECTS sistema v študijskem programu VZ Fizioterapevtika
  3. Predmeti študijskega programa so ovrednoteni po mednarodnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System – ECTS), programi pa so primerljivi s podobnimi na drugih visokošolskih zavodih v tujini, kar omogoča, da se bo študijski program učinkovito vključeval v medvisokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov. Poleg tega bo omogočena izmenjava študentk in študentov tudi za potrebe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja.

NAČRT ZA MEDNARODNO SODELOVANJE VZ FIZIOTERAPEVTIKA

I.

Fizioterapevtika sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi in znanstveno – raziskovalnimi organizacijami doma in v svetu zaradi oblikovanja in izvajanja skupnih znanstveno -raziskovalnih projektov, študijskih programov, izmenjave visokošolskih učiteljev, znanstvenihin drugih delavcev, izmenjave študentov, izmenjave znanstvenih in strokovnih publikacij, znanstvenih informacij, udeležbe na znanstvenih srečanjih, simpozijih in konferencah inizvajanja drugih visokošolskih aktivnosti.

O medsebojnem sodelovanju in o vključevanju Fizioterapevtike v mednarodne izobraževalnein znanstveno – raziskovalne mreže sklepa Fizioterapevtika z drugimi visokošolskimi zavodi inznanstveno – raziskovalnimi organizacijami doma in v svetu posebne bilateralne in multilateralne sporazume, pogodbe in dogovore, v katerih se podrobneje opredeljujejo oblike in načini medsebojnega sodelovanja.

II.

Fizioterapevtika je ob podpiranju in ohranjanju specifičnosti nacionalnih in regionalnih potrebs svojo dejavnostjo usmerjena v mednarodno primerljive študijske programe. Razvoj izobraževanja na Fizioterapevtiki sledi sodobnim evropskim trendom in priporočilom. Institucija bo prerasla lokalne okvirje in bo prepoznavna v mednarodnem visokošolskemprostoru.

III.

Vključitev v evropski visokošolski prostor bo izveden s pomočjo izpolnjevanja ciljev bolonjskedeklaracije. Oblikovanje izobraževalne ponudbe je in bo prilagojeno ponudbi sorodnih institucij v tujini in predvsem potrebam delodajalcev – domačih in tujih, kar bo omogočilo diplomantom konkuriranje za zaposlitev na mednarodnem trgu dela, z znanji relevantnimi najbolj razvitim delovnim okoljem.

IV.

Povezovanje znotraj RS in z regijsko primerljivimi pedagoško raziskovalnimi ustanovami in

učnimi bazami bo potekalo po oblikovanih kriterijih ter priporočilih za zagotavljanje boljšihpogojev in povečanje stopnje internacionalizacije izobraževanja. To pomeni, da je na Fizioterapevtiki ažuriranje izobraževalnih programov in odprtost k novostim osnovno vodilo, ki ji bo omogočalo ugleden položaj glede na sorodne izobraževalne institucije v Sloveniji, EU in širše. S pomočjo nosilcev predmetnih področij, ki že imajo vzpostavljene dolgoletne stike, bomo vzpostavili možnosti izmenjave študentov in učiteljev z visoko rangiranimiizobraževalno raziskovalnimi inštitucijami. Izmenjava študentov bo potekala na osnovisporazumov s partnerskimi visokošolskimi inštitucijami. Sporazumi bodo zagotavljalisemestrski ali celoletni študij na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Procesi menjaveštudentov bodo potekali v dogovorjenih izmenjavah in preko Erasmus-a. Pri menjavištudentov bo Fizioterapevtika upoštevala načelo recipročnosti.

V.

Fizioterapevtika si bo prizadevala, da bo nastopala pri številnih evropskih programih,projektih in pobudah, kot enakovreden partner in si prizadevala za včlanitev v mednarodne zveze, ki pokrivajo njena interesna področja. Institucija se bo z delovno prakso študentovorientirala tudi na bližnje evropske države, npr.: Avstrijo in Italijo.

VI.

Odnos do mednarodne povezanosti je Fizioterapevtika privzela kot poslovno orientiranost in obvezno kvaliteto, ki pritiče inštituciji tega ranga, zato bo skrbela za visoko kakovost izvedbeštudijskega procesa s pomočjo uvajanja aktivnejših študijskih oblik, elektronskih učbenikov in novih metod usposabljanja.

VII.

Ureditev študijskega okolja po mednarodnih kriterijih bo omogočilo novo kvaliteto pri poučevanju in povečanje obsega naučene študijske snovi. Študijsko okolje ne bo prilagojenosamo klasičnim metodam poučevanja, ampak bo omogočalo tudi lažje vseživljenjskoizobraževanje in projektno delo. Fizioterapevtika bo posebej podpirala sodelovanje zaposlenih na mednarodnih projektih in s svojo mednarodno agilnostjo vključevala pedagogein raziskovalce v mednarodne raziskovalne sfere EU in širše.

IX.

Predmeti študijskega programa so ovrednoteni po mednarodnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System – ECTS), programi pa so primerljivi s podobnimi na drugihvisokošolskih zavodih v tujini, kar omogoča, da se bo študijski program učinkovito vključevalv medvisokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov. Poleg tega bo

omogočena izmenjava študentk in študentov tudi za potrebe praktičnega usposabljanja oz.izobraževanja.

X.

Večina nosilk in nosilcev predmetov programa raziskovalno in izobraževalno že sodeluje z drugimi visokošolskimi zavodi oz. fakultetami in raziskovalnimi inštitucijami, zato jepredvideno tudi:

• Izvajanje predmetov s pomočjo gostujočih profesoric in profesorjev (v skladu s pravili o izvajanju predavanj v tujem jeziku),

• mednarodno raziskovalno delo v okviru slovenskih in mednarodnih razpisov ali na osnovi dogovorjenih sporazumov,

• sodelovanje univerzitetnih učiteljev drugih univerz, ki nimajo slovenske habilitacije ali ne znajo slovenskega jezika kot gostujočih profesorjev, na Fizioterapevtiki pa bomo poskrbeli za konsekutivne in simultane prevode njihovih predavanj ter prevodeštudijskega gradiva v slovenski jezik.

XI.

Nosilci in izvajalci študijskega programa so v svoji karieri že do sedaj aktivno sodelovali na mnogih mednarodnih konferencah z vabljenimi predavanji. V prihodnje bo Fizioterapevtika ne samo podpirala temveč tudi aktivno spodbujala in omogočala tovrstne aktivnosti.

Medvode, 11. 04. 2017

doc. dr. Friderika Kresal predsednica senata