Dobrodošli na Fizioterapevtiki

Fizioterapevtika je zasebna, mednarodno orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za izobraževanje bodočih fizioterapevtov, vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in drugih sodelavcev v zdravstvenem timu.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je akreditirana visokošolska institucija, z akreditiranima študijskima programoma »Fizioterapija« 1. in 2. bolonjske stopnje – oba programa sta javno veljavna.

Z vidika zaposljivosti sta študijska programa orientirana v zaposljivost ininterdisciplinarnost ter sta mednarodno orientirana in s tem konkurenčna na domačem in evropskem trgu dela.

V okviru akreditacije študijskih programov so bile izpostavljene prednosti:

 • Programa imata kvalitetno strokovno vsebino in povezujeta področje zdravstva, športa in socialnih ved. To je v sodobnem izobraževanju prednost in višji cilj, ki vodi preko interdisciplinarnosti do višje kakovosti.
 • Načrtovanje dejavnosti programov zagotavlja višji nivo kakovosti fizioterapije na vseh strokovnih področjih.
 • Programa zagotavljata optimalne možnosti za zaposlovanje .
 • Zavod ima dobro načrtovan sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja.

NOVICE IN OBVESTILA

DOGODKI, SEMINARJI, SIMPOZIJI

Sep 25

ZNANSTVENI SIMPOZIJ

25 septembra|08:00 - 26 septembra|17:00

TRIBUNA ZNANJA

Trenutno ni predvidenih seminarjev/konferenc/dogodkov.

Odprt rok za prijavo!

Rok za prijavo na študij fizioterapije še vedno odprt! Vabimo vas, da se prijavite na študij fizioterapije na 1. ali 2. stopnji. Rok za prijave je še vedno odprt, zato pohitite in si zagotovite [...]

Informativni dnevi 2020

Si želite postati fizioterapevt? Vas zanima študij fizioterapije? Potem vas vabimo, da nas obiščete na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, na Slovenski cesti 58 v centru Ljubljane. Predstavili se vam bomo v petek, 14. 2. 2020, ob [...]

PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE – OMMT

FIZIO MINUTKE

HOČEM, ZMOREM, ZNAM

Visokošolski zavod je predan odličnosti v poučevanju, učenju in raziskovanju ter razvijanju poklica, ki je pomemben v svetu.

 • Pomagamo vam osvojiti vrh, da boste vi pomagali drugim
 • Sledimo najboljšim možnostim za kakovosten študij

 • Odločnost in predanost poklicu naj spremljata vašo izobraževalno pot

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je vključen tudi v ErasmuS+ program.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje in delovno izkušnjo v tujini.

Program Erasmus+ velja do leta 2020 in ni namenjen le študentom. V njem je združenih sedem prejšnjih programov, tako da možnosti finančne podpore lahko izkoristijo najrazličnejše skupine posameznikov in organizacij.

Poslanstvo, vizija in strategija Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika (v nadaljevanju Fizioterapevtika) je skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, ki se utrjuje z rednimi srečanji na strokovni in družabni ravni. V strokovnem pogledu se uveljavlja v slovenskem prostoru, v perspektivi pa vidi svoje vključevanje širše v evropski prostor.

Izobraževanje in strokovno delovanje, ki je integrirano v študijske in raziskovalne procese Fizioterapevtike, sledi različnim vrednotam:

 • akademski svobodi sodelavcev in študentov, posebej svobodi ustvarjalnosti,
 • visoki kakovosti in odličnosti diplomantov,
 • etičnemu in odgovornemu obnašanju.

Te vrednote usmerjajo poslanstvo in vizijo Fizioterapevtike na širjenje specifičnih znanj ter v razvijanje lastnih meril za izobraževanje in prakso.

Fizioterapevtika razvija ponudbo visokokakovostnih izobraževalnih programov in aktualnih raziskovalnih projektov, s katerimi usposablja kadre za prevzemanje zahtevnih nalog in del na področju fizioterapije.

Fizioterapevtika uresničuje vizijo s prizadevanji in skrbjo za odličnost na izobraževalnem in  raziskovalnem področju. Ob udejanjanju aktualnega študijskega programa po najvišjih pedagoških kriterijih si vodstvo Fizioterapevtike prizadeva za preseganje pričakovanj študentov in družbe.

Na raziskovalnem področju Fizioterapevtika sodeluje z različnimi strokovnjaki iz gospodarstva, socialno-razvojne sfere, medicine, socialne gerontologije in drugimi, s sodelavci pa raziskuje pomembna aktualna vprašanja v prostoru svojega delovanja. Posebno pozornost namenja vprašanjem usmerjenim v problematiko socialne in zdravstvene politike, ki je povezana s fizioterapijo.

Kjer za to obstaja možnost in potreba, se Fizioterapevtika vključuje v mednarodne raziskave.

Vizija, ki ji Fizioterapevtika sledi do leta 2020 temelji na naslednjih elementih:

 • vključevanje in sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih ter sodelovanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalnem procesu,
 • usposobljenost diplomantov za neposredno delo s pacienti in drugimi koristniki fizioterapevtskih storitev,
 • usposobljenost diplomantov za prevzemanje odgovornih nalog v sistemu celovitega izvajanja fizioterapije, kar prispeva k splošnemu razvoju stroke,
 • izvajanje in koncipiranje vseživljenjskega izobraževanja in spodbujanje samoizobraževanja strokovnih delavcev,
 • posodabljanje znanja in veščin glede na dosežke stroke in znanosti doma in v tujini,
 • zagotavljanje dostopa do aktualne literature za predavatelje in študente, v knjižnici in na spletu,
 • zagotavljanje prijaznega in spodbudnega študijskega okolja za študente in zaposlene,
 • komuniciranje z ustreznimi javnostmi.

Fizioterapevtika uresničuje  vizijo in strategijo z jasno začrtanimi cilji v programu razvoja zavoda ter s konkretnimi nalogami, ki so del njegovega letnega delovnega načrta. Osnovne smernice in procese načrtuje in opredeljuje glede na realizacijo dolgoročnih ciljev, z uvajanjem in izvajanjem novih projektov ter kadrovanjem optimalnega števila permanentnih visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.

Ljubljana, 13.06.2018

doc. dr. Friderika Kresal
dekanja

VZ Fizioterapevtika želi svojim študentom in akademskemu osebju ponuditi optimalno priložnost za razvoj kariere poti. S tem namenom se je VZ Fizioterapevtika vključila v program Erasmus +.

Vse člane akademskega zbora in študente VZ Fizioterapevtika vabimo, da nam sporočijo svoje poglede, želje, pričakovanja in lastne informacije ter izkušnje v zvezi s krepitvijo mednarodnega sodelovanja med partnerskimi institucijami.

 1. Mednarodno sodelovanje študentov in članov akademskega zbora VZ Fizioterapevtika želi svojim študentom in akademskemu osebju ponuditi optimalno priložnost za razvoj kariere poti. S tem namenom se bo VZ Fizioterapevtika vključevala v programe izmenjave (Erasmus +).
 2. Uporaba ECTS sistema v študijskem programu VZ Fizioterapevtika
 3. Predmeti študijskega programa so ovrednoteni po mednarodnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System – ECTS), programi pa so primerljivi s podobnimi na drugih visokošolskih zavodih v tujini, kar omogoča, da se bo študijski program učinkovito vključeval v medvisokošolsko oz. mednarodno izmenjavo študentk in študentov. Poleg tega bo omogočena izmenjava študentk in študentov tudi za potrebe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja.
Mednarodno sodelovanje

PROGRAMI ŠTUDIJA FIZIOTERAPIJE

VRSTA PROGRAMA: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA: Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV: Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a.fizioterapevt-ka (VS).
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA: Redni in izredni študij.
VRSTA PROGRAMA: Visokošolski strokovni študijski program 2. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA: Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV: Magister fizioterapije/magistrica fizioterapije
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izredni študij.

DOKTORAT

Program v pripravi! Za več informacije nas kontaktirajte!

Ostanite v stiku z nami!

Postanite del Fizioterapevtike in si zgradite uspešno kariero!