Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija je oblikovan na podlagi analize podobnih učnih programov z vsebinami različnih univerz v Evropi. S svojo zasnovo, vsebino in trajanjem študija je primerljiv s sorodnimi tujimi programi.

Študijski program je v skladu z drugimi programi, ki zajemajo študije fizioterapije v državah Evropske unije in z bolonjsko deklaracijo. Zasnovan je v obliki dodiplomskega študija s triletnim študijskim programom usposabljanja, kot ga zahtevajo evropski in mednarodni standardi. Takšen princip strukture študija zagotavlja visoko stopnjo mobilnosti študentov, pa tudi akademskega in administrativnega osebja institucije.

Strokovne izkušnje oblikovalcev programa so prispevale k nadgradnji vsebin, saj potrjujejo potrebe po obsežnejši in poglobljeni tematiki v slovenski fizioterapiji.

Hiter razvoj medicinskih znanosti opravičeno potrjuje to našo odločitev za enakovrerdno vključevanje fizioterapevtov v širše zdravstvene time.

VRSTA PROGRAMA: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje.
TRAJANJE ŠTUDIJA: Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV: Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a.fizioterapevt-ka (VS).
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA: Redni in izredni študij.

VPISNI POGOJI

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa:

A) bodo kandidati s splošno maturo izbrani glede na:

 •  splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk,
 •  uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval 20 % točk;

B) bodo kandidati s poklicno maturo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
 • uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval 40 % točk;

C) bodo kandidati z zaključnim izpitom izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
 • uspeh pri enem od predmetov: biologija, kemija ali fizika pri zaključnem izpitu (če kandidat pri zaključnem izpitu ni opravljal nobenega od navedenih predmetov, se upošteva uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predaval) 40 % točk

Pogoji po merilih za prehode:

Kot prehod med študijskimi programi se šteje vsako prenehanje študentovega izobraževanja v tistem študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje njegovega izobraževanja v novem študijskem programu. V tem programu se vse ali le del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

Študenti lahko na Fizioterapevtiko prehajajo iz:

 • višješolskih in visokošolskih študijskih programov s sorodnimi vsebinami,
 • univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve (1.) s sorodnimi vsebinami,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija s sorodnimi vsebinami

Prehodi so možni med sorodnimi študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
 • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega (1.) študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega (2.) študijskega programa.

Med sorodne programe sodijo zdravstvene vede, medicina, farmacija, kozmetika, športne vede, kineziologija ali druge visoke šole za fizioterapijo ipd.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega (1.) študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.

Pri prehodu se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem (1.) študijskem programu,
 • neformalno pridobljena znanja.

Študent lahko za priznavanje praviloma uveljavlja pridobljena znanja in sposobnosti, za katere je uspešno opravil izpite, od katerih od dneva opravljanja na drugem visokošolskem zavodu ni minilo več kot 5 let.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. (glej Pravilnik o študijskem redu)

KOMPETENCE

Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. To nenehno preverjajo pedagoški delavci, strokovni sodelavci in mentorji, ki študente sproti ocenjujejo in stimulirajo tiste, ki zaostajajo.

Cilji so naravnani na visoko kakovost učnih izidov študentov, k čemur prispevajo vsi vpleteni v učni proces.

Študentje pridobijo naslednje splošne kompetence z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa:

 • sposobni so uporabljati pridobljeno teoretično znanje za razvijanje, obnovo in vzdrževanje gibalnih funkcij v vseh socialnih sredinah in tudi pri tistih, katerih zdravje je ogroženo, njihovo gibanje pa omejeno zaradi bolezni ali poškodbe,
 • kritično in samokritično presojajo o načrtovanju, ocenjevanju in izvajanju fizioterapevtskih postopkov,
 • vgrajujejo temeljna teoretična znanja v prakso, imajo razvit osebni pristop za reševanje strokovnih problemov in drugih,
 • sposobni so samostojnega učenja na svojem strokovnem področju in se zavedajo, da je stalno spremljanje stroke predpogoj za učinkovito delo,
 • uspešno pisno kot ustno komuniciranja s sodelavci, drugimi strokovnjaki v zdravstvu, pacienti in širše, kar je predpogoj za timsko delo,
 • razumejo temeljne raziskovalne postopke in metode na svojem področju in pomen le teh v znanstveno-raziskovalnem delu,
 • prevzemajo odgovornosti in spoštovanje moralno etičnih načel, tako pri svojem delu, kot širše.

Študentje pridobijo naslednje predmetnospecifične kompetence z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa:

 • samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti,
 • ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja,
 • izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik,
 • vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih,
 • uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje,
 • postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave,
 • prispevanje k razumljivejši diagnozi in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v timu,
 • sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov,
 • oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov,
 • upoštevanje indikacij in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje strokovnih novosti.

ZAPOSLJIVOST

Postavljeni cilji in doseganje le-teh so pokazatelj strokovnega in kakovostnega študijskega programa, za katerega se zavzemajo, tako pedagoški delavci, kot študenti. Kakovost same visokošolske institucije je prednost pri zaposljivosti diplomantov in jim daje velike možnosti za nadaljevanje izobraževanja, ki temelji na kakovostnih in utrjenih bazičnih znanjih, na osnovi katerih lažje in učinkoviteje napredujejo pri svojem izobraževanju. To so temeljni pogoji za kakovostno in uspešno poklicno kariero.

Študij fizioterapije je v samem vrhu interesov področij študentov, tudi zato, ker je zaposljivost diplomantov tako raznolika. Fizioterapevti lahko opravljajo svoje delo z vsemi socialnimi skupinami in v vseh socialnih okoljih. Gospodarske družbe se vedno bolj zavzemajo za kakovostni fizioterapevtski kader, ker svoje storitve prodajajo na konkurenčnem trgu. Konkurenca slabe izloči takoj, slabše malo kasneje, dobrih pa nikoli.

Poklic fizioterapija je perspektivni visokošolski program, ki zagotavlja visoko kvalificirane kadre za potrebe regijskega in širšega gospodarskega prostora, kar se kaže zlasti na zdravstvenem in turističnem področju. Zdravstveno in športno-rekreacijski turizem, ki ga v interesu gospodarstva najbolje izkazujejo naravna zdravilišča s ponudbo specializiranih programov za pooperativno rehabilitacijo in rehabilitacijo po drugih obolenjih. Potrebe po znanjih, spretnostih in veščinah, ki jih izkazujejo fizioterapevti so dandanes zelo iskane, iskane pa bodo vse več tudi v prihodnosti, predvsem zaradi starajoče se družbe, kar pomeni velik porast starejše populacije, ki potrebuje za ohranjanje kakovostnejšega življenja v starosti številne fizioterapevtske storitve.

Fizioterapija je od nekdaj veljala za pomožno dejavnost najrazličnejšim zdravstvenim disciplinam, zato fizioterapevti delajo na vseh kliničnih področjih, domovih za ostarele, bolnišnicah za podaljšano zdravljenje, rehabilitacijskih centrih, vrtcih, športnih klubih in zasebni fizioterapevtskih ambulantah. ZZZS in drugi akterji v zdravstvu se že vrsto let trudijo, da bi zmanjšali čakalne dobe in približali zdravstvo uporabniku. Tudi čakalne vrste v fizioterapevtskih ambulantah so dolge, predolge (3 mesece in več), kar pomeni, da so obstoječe kapacitete preobremenjene tudi zaradi pomanjkanja fizioterapevtskega kadra.

Sodobna družba se zaveda, da znanje postaja vrednota in je pomemben dejavnik pri povečanju zaposljivosti in vlaganju v človeške vire. Povpraševanje po fizioterapevtskih storitvah je vsak dan večje, kar dokazujejo dolge čakalne dobe in pomanjkanje kadra. To najbolje občutijo državljani, ki jih dolge čakalne dobe prisiljujejo v ponavljajoča se bolečinska stanja in ohranjanje funkcionalnih motenj, ki prispevajo k nekakovosti vsakdanjika. Državljani se ob takih priložnostih obračajo tudi na laike, ki jim z nelojalno konkurenco obljubljajo ozdravitev in povrnitev funkcije, kar pa velikokrat ni skladno z obljubami. Državljani si zaslužijo enakovredno obravnavo povsod, ne glede na to, v katerem kraju živijo.

Zaradi velikih potreb po fizioterapevtski obravnavi sodobnega človeka, ki je zdravstveno osveščen in pozna pomen in vlogo fizioterapije v procesu rehabilitacije in ohranjanju zdravja, pomeni študij na Fizioterapevtiki odlično priložnost za pridobitev vrhunske izobrazbe, na podlagi katere bodo diplomantov odprta karierna vrata doma in v tujini.

PREDMETNIK – 1.stopnja

Študijski program Fizioterapija je enovit visokošolski strokovni program, traja tri (3) leta in vsebuje 180 ECTS.
Študijski program nima modulov in nima smeri. Je mednarodno primerljiv ter skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

Predavanja iz fizioterapevtskih predmetov in predmetov, ki so tesno povezani z fizioterapevtskimi (npr. Funkcionalna anatomija lokomotornega sistema , Biomehanika z biofiziko..), so obvezna. Prav tako laboratorijsko in klinično usposabljanje. Brez temeljitega poznavanja fizioterapevtskih vsebin je delo pri laboratorijskem  usposabljanju moteno!

PRVI LETNIK

PRVI SEMESTER

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
1. Klinični Anatomija s fiziologijo in patologijo
viš. pred. Matej Gajšek
6
2. Splošni Biokemija in mikrobiologija
prof. dr. Matjaž Zorko
5
3. Splošni Promocija zdravja in komunikacijske veščine
viš. pred. Irma Veljić
4
4. Fizioterapevtski Funkcionalna anatomija in fiziologija lokomotornega sistema
viš. pred. Matej Gajšek
8
5. Splošni Zdravstvena psihologija
prof. dr. Peter Umek
4
6. Fizioterapevtski Biomehanika z biofiziko
viš. pred. Živa Majcen Rošker
6

DRUGI SEMESTER

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
7. Klinični Osnove klinične medicine I
viš. pred. Matej Gajšek
5
8. Fizioterapevtski Motorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove pozitivnih motoričnih transformacij
doc. dr. Boris Sila
5
9. Fizioterapevtski Ocenjevalni postopki
izr. prof. dr. Friderika Kresal
10
10. Splošni Osnove gerontologije
viš. pred. Silvana Šonc
4
11. Splošni izbirni predmet 3

DRUGI LETNIK

TRETJI SEMESTER

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
1. Fizioterapevtski Fizioterapevtske obravnave I
viš. pred. mag. Simona Pavlič Založnik
8
2. Splošni Pravo in etika v zdravstvu
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
4
3. Fizioterapevtski Kinezioterapija
doc. dr. Omejec Gregor
8
4. Fizioterapevtski Fizikalne tehnologije v fizioterapiji
viš. pred. mag. Simona Pavlič Založnik
5
5. Klinični Osnove klinične medicine II
prof.dr. Špela Smrkolj
5

ČETRTI SEMESTER

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
6. Fizioterapevtski Ortopedska medicina in manualna terapija I
pred. Špela Bračun
7
7. Splošni Raziskovalna metodologija
izr. prof. dr. Uroš Marušič
3
8. Fizioterapevtski Fizioterapevtska obravnava žensk
prof. dr. Špela Smrkolj
6
9. Splošni izbirni predmet 3
10. Strokovni izbirni predmet 3
11. Fizioterapevtski Fizioterapevtski praktikum I
izr. prof. dr. Friderika Kresal
8

TRETJI LETNIK

PETI SEMESTER

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
1. Fizioterapevtski Ortopedska medicina in manualna terapija II
pred. Špela Bračun
8
2. Klinični Nevrologija in nevrofiziologija
prof. dr. Simon Podnar
5
3. Fizioterapevtski Kardiorespiratorna fizioterapija
pred. Simona Videnšek
5
4. Fizioterapevtski Fizioterapevtske obravnave II
doc. dr. Gregor Omejec
6
5. Fizioterapevtski Medicinska rehabilitacija
doc. dr. Dejan Georgiev
6

ŠESTI SEMESTER

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
6. Fizioterapevtski Institucionalna fizioterapija
viš. pred. mag. Simona Pavlič Založnik
5
7. Fizioterapevtski Specialne obravnave v fizioterapiji
pred. mag. Juta Ošlak Kranjc
4
8. Splošni izbirni predmet 3
9. Strokovni izbirni predmet 3
10. Strokovni izbirni predmet 3
11. Fizioterapevtski Fizioterapevtski praktikum II
izr. prof. dr. Friderika Kresal
8
12. Diplomsko delo 4

IZBIRNI PREDMETI

NABOR STROKOVNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
1. Fitnes 3
2. Onkološka kirurgija in fizioterapija 3
3. Športne dejavnosti invalidnih oseb 3
4. Posamezne metode in tehnike uveljavljenih konceptov manualne terapije 3
5. Klinična kineziologija 3
6. Medpoklicno sodelovanje 3

NABOR SPLOŠNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Zap. št. Tip predmeta Predmet KT
1. Klinično razmišljanje v fizioterapiji 3
2. Javno zdravje 3
3. Management v fizioterapiji 3
4. Sodobne tehnologije v fizioterapiji 3
5. Raziskovalne razsežnosti v fizioterapiji 3
6. Sociologija zdravja in bolezni 3

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V višji letnik se lahko vpiše študent, če je ob koncu študijskega leta opravil tiste obveznosti, ki so določene v študijskem programu za vpis v višji letnik. Za vpis v višji letnik mora opraviti vse vaje in praktična usposabljanja ter opraviti obveznosti, kot sledi:

Za vpis v drugi (2.) letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS prvega letnika.

Študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete prvega (1.) letnika:

 • Anatomija s fiziologijo in patologijo,
 • Biomehanika z biofiziko,
 • Motorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove pozitivnih motoričnih transformacij,
 • Funkcionalna anatomija in fiziologija lokomotornega sistema,
 • Ocenjevalni postopki,
 • Osnove klinične medicine I,
 • Biokemija in mikrobiologija.

Za vpis v tretji (3.) letnik mora študent doseči 60 ECTS prvega (1.) letnika in najmanj 46 ECTS drugega (2.) letnika.

Študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete drugega (2.) letnika:

 • Fizioterapevtske obravnave I,
 • Fizioterapevtska obravnava žensk,
 • Kinezioterapija,
 • Fizikalne tehnologije v fizioterapiji,
 • Ortopedska medicina in manualna terapija I,
 • Fizioterapevtski praktikum I,
 • Osnove klinične medicine II.

Študent je dolžan za dokončanje študija opraviti vse študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom, pripraviti diplomsko delo ter ga uspešno zagovarjati pred komisijo.