VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE

GIBALNA REHABILITACIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA

Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.

STROKOVNI NAZIV

Magister fizioterapije/magistrica fizioterapije, skrajšano: mag. fiziot.

VPISNI POGOJI

V študijski program Gibalna rehabilitacija 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

 1. univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program medicine in zdravstvenih ved (fizioterapija, zdravstvena nega, babištvo, radiološke tehnologije, sanitarnega inžinirstva, ortotike in protetike, delovne terapije, laboratorijske zobne protetike)
 2. univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program gibalnih ved kot je študijska smer Kineziologija in Aplikativna kineziologija
 3. visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija po »nebolonjskem« programu,
 4. visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje in dosegel najmanj 180 kreditnih točk,
 5. kdor je končal enakovredno izobraževanje za fizioterapijo v tujini (o priznavanju enakovrednosti izobraževanj se odloča pred vpisom).

V primeru zaključka predhodne izobrazbe z drugega področja. Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu 10-27 ECTS (KT), ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom oziroma najkasneje 2 meseca po vpisu na študij.

Zap. št. Predmet ECTS (KT)
1. Ocenjevalni postopki 10
2. Kinezioterapija 8
3. Motorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove motoričnih transformacij 5
4. Osnove gerontologije 4

OPOMBA:

Navedene študijske obveznosti se izvajajo skladno z določili Študijske komisije. Kandidat, ki želi obveznosti opravljati, naslovi namero za opravljanje na Komisijo za študijske zadeve VZ Fizioterapevtika. Stroški opravljanja študijskih obveznosti so skladni z veljavnim cenikom Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika.

Pogoji so zapisani na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si.

ZAHTEVANA DOKAZILA,

ki se pošljejo na VZ Fizioterapevtika:

– original oz. overjena fotokopija diplomske listine o zaključenem študiju.

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

Kandidati – tujci: Pogoje izpolnjuje tudi tisti, ki je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Postopek priznavanja izobraževanja:

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v drugostopenjskem študijskem programu (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

INFORMATIVNI DNEVI:

petek, 16. 02. 2024
ob 10:00 in 15:30

sobota, 17. 02. 2024
ob 10:00

PRIJAVNI ROK:

od 20. 2. do 30. 9. 2024

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija

Študijska enota:
Slovenska cesta 58

1000 Ljubljana, Slovenija

Tel +386 40 88 88 70
E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si

Opozorilo

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. s spremembami) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Pogoj za vpis tujca v študijski program je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

OMEJITEV VPISA

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen izpitov (50 %) in diplomskega dela (50 %) na prvi stopnji.

OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2024/2025 izvajala izredni študij.

Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah cel dan.

ŠOLNINA

VZ Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljaven cenik, ki je objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si .

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Kot prehod med študijskimi programi se šteje vsako prenehanje študentovega izobraževanja v tistem študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje njegovega izobraževanja v novem študijskem programu. V tem programu se vse ali le del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo.

Prošnje kandidatov za prehod v magistrski študijski program druge stopnje Gibalna rehabilitacija in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo vsakega kandidata posebej seznanila z obveznostmi, ki jih mora opraviti pred vpisom in pred zaključkom študija.

Prehod je mogoč iz:

 1. študijskih programov 2. stopnje fizioterapije,
 2. študijskih programov 2. stopnje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov zdravstvenih in gibalnih ved,
 3. prehodi so možni tudi iz vseh magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki jih izvajajo v državah EU.

Študent, ki predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija 1. stopnje, mora pred vpisom v 2. letnik magistrskega študijskega programa Gibalna rehabilitacija opraviti še naslednje študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizioterapija 1. stopnja v obsegu 10-27 ECTS.

Zap. št. Predmet ECTS (KT)
1. Ocenjevalni postopki 10
2. Kinezioterapija 8
3. Motorični razvoj v ontogenezi človeka ter osnove motoričnih transformacij 5
4. Osnove gerontologije 4

OPOMBA:

Navedene študijske obveznosti se izvajajo skladno z določili Študijske komisije. Kandidat, ki želi obveznosti opravljati, naslovi namero za opravljanje na Komisijo za študijske zadeve VZ Fizioterapevtika. Stroški opravljanja študijskih obveznosti so skladni z veljavnim cenikom Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika.

Pogoji so zapisani na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si.

GIBALNA REHABILITACIJA, 2. stopenjski študijski program Število razpisanih mest
1. letnik 30
2.letnik 10

Od kandidatov se pričakuje ustrezna telesna in psihična pripravljenost potrebna za opravljanje tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog fizioterapevta (pregled se opravi v Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa z napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled – Obr. 8.204 (dobite ga na internetu ali v založbi)) in potrdilo o cepljenju proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (lahko kopija knjižice o opravljenih cepljenjih).

PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč̌ prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti, podpisati in s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
 • z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun): natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana na naslov: VZFizioterapevtika,  Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana do zaključka prijavnega roka,
 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

PRIJAVNI ROK:

od 20. 2. 2024 do 30. 9. 2024

VPISNI POSTOPEK:

Po uspešni prijavi bodo kandidati preko elektronske pošte obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program. Vpis v podiplomski izredni študij bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana.

VZ Fizioterapevtka bo kandidate k vpisu povabila preko elektronske pošte, vpis pa bo predvidoma potekal od 16. do 30. septembra 2024.

INFORMATIVNI DNEVI bodo potekali na VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana v:

– petek, 16. 02. 2024, ob 10:00 in 15:30;

– sobota, 17. 02. 20243, ob 10:00.

Podrobnejše informacije o študiju in razpisu za vpis dobijo kandidati na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si in na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika (tajnistvo@fizioterapevtika.si, tel. +386 40 88 88 70).