Spoštovani bodoči študenti!

Z odločitvijo za študij na našem zavodu, tako na dodiplomskem kot podiplomskem – magistrskem študiju, želite pridobiti kakovostno izobrazbo in vrhunsko usposobljenost za bodoče delo z občutljivo populacijo pacientov in tistih, ki bodo potrebovali vaše strokovno in širše znanje za  pomoč pri premagovanju svojih težav. Na študijski poti boste spoznavali in se srečevali z novimi znanji, izkušnjami in spoznanji, z novimi izzivi in verjamem tudi s sadovi prizadevanj vloženega truda za dosego cilja, ki ste si ga postavili.

Fizioterapija je obetavno in nepogrešljivo področje zdravstva, zato  zavzema vse pomembnejšo vlogo v zdravstvenem timu. Izjemnega pomena je pri zagotavljanju uspešne rehabilitacije in povrnitve zdravja ter kakovostnejšega življenja tistih, ki potrebujejo fizioterapevtsko obravnavo.

Odgovornega fizioterapevta ne odlikuje le njegova strokovna usposobljenost, temveč in predvsem, tudi čut za sočloveka, empatično vživljanje v njegovo celovito zdravstveno stanje  in ne le kot zdravstveni problem.

V zavodu Fizioterapevtika želimo izobraziti študente, ki žele postati odlični fizioterapevti in v to vložiti potreben čut in strast, zato je naš moto: »Kakovost in ne številčnost!«

DEKANJA FIZIOTERAPEVTIKE

izr. prof. dr. Friderika Kresal

Študijski proces  se začne in konča pri študentu; učitelji pa smo tu zato, da mu omogočimo kakovostne pogoje zanj, ga pri tem spremljamo, vzpodbujamo in mu pomagamo takrat, ko se mu korak ustavi zaradi kateregakoli razloga. Predvsem pa je odgovornost učiteljev poskrbeti, da študent zna, prepoznava in se usposobi povezovati med seboj teoretična in praktična znanja ter jih učinkovito uporabiti v praksi. Diplomanti zapuščajo naš zavod kot kompetentni fizioterapevti, ki so sposobni obvladovati življenjske izzive in biti spoštovani ter uspešni v svojem poklicu.

Fizioterapevtske predmete, ki so steber našega izobraževalnega programa, podajajo fizioterapevti z znanstvenimi magisteriji in doktorati ter ustreznimi habilitacijami. Le-ti poklic najbolje poznajo, ga razumejo in imajo bogate izkušnje pri delu s pacienti na različnih področjih in nivojih zdravstva. Medse vabimo tudi priznane strokovnjake iz tujine, ki prispevajo dodano vrednost študiju na našem zavodu.

Nosilci kliničnih predmetov so zdravniki z ustreznimi specializacijami in habilitacijami. Nosilci naravoslovnih in izbirnih predmetov so strokovnjaki na svojem področju, ki študentom posredujejo dodatna, potrebna znanja za kakovostno spoznavanje in razumevanje delovanja človeškega telesa  in širše.

Tako zastavljena interdisciplinarna kadrovska struktura učiteljev – fizioterapevtov in drugih strokovnjakov pomeni razpoznavni nivo našega zavoda in omogoča odlično izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela. Slednjemu posvečamo veliko pozornost, tako pri pripravi raziskovalnih programov, kot tudi pri izpeljavi diplomskih del in sodelovanju študentov pri raziskovalnem delu. Študentom že na 1. stopnji študija, glede na njihov interes, omogočamo pripravo raziskovalnih diplomskih del, kar bo na 2. stopnji študija nepogrešljiv pogoj.

Pri celotnem študijskem procesu pa ste gotovo zelo pomembni tudi vi, študenti. Ste tisti, ki z odkrivanjem potrebnih znanj,  dajete nam učiteljem zagon. Med študijem vplivate na nadaljnjo rast kakovosti našega programa in v enaki meri, kot naši pedagoški delavci, prispevate pomemben  delež k razvoju in rasti zavoda. Vabimo vas, da se nam pridružite in potrdite v procesu študija kakovost naših programov.