NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Slevenska cesta 58; 1000 Ljubljana.

 2.NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Aktualni razpis se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učna mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. To vključuje tudi pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih zaključnih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu (t.i. »Inter-institutional agreement). Število izmenjav in trajanje posamezne izmenjave je določeno v vsakem od bilateralnih sporazumov.

Študenti, ki so do začetka študijskega leta 2021/2022 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev na posamezni študijski stopnji, se lahko prijavijo na ta razpis, pri čemer pa skupni seštevek že opravljenega študija ali praktičnega usposabljanja ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

3.PARTNERSKE INSTITUCIJE

Fizioterapevtika ima do datuma tega razpisa sklenjene sledeče ERASMUS+ sporazume za izmenjave študentov:

Zap.št. Država Uradni naziv Spletna stran Kraj
1 Hrvaška Sveučilište u Osijeku www.unios.hr Osijek
2 Hrvaška Sveučilište u Rijeci www.uniri.hr Rijeka
3 Poljska University svhool of physical education in Wroclaw https://awf.wroc.pl/home Wroclaw
4 Slovaška Catholic University in Ruzomberok http://www.ku.sk/en/ Ružomberok
5 Italija Università degli Studi
“G. d’Annunzio”
Chieti – Pescara
https://en.unich.it/ Pescara
6 Italija Sapienza universita di Roma https://www.uniroma1.it/en Rim
7 Hrvaška Sveučilište Sjever https://www.unin.hr/ Koprivnica

Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.

*Druga institucija, s katero bo Evropska pravna fakulteta sklenila Erasmus+ bilateralni sporazum, pri čemer mora biti institucija nosilka ECHE listine.

Mobilnost za študij lahko poteka le med dvema nosilkama Erasmus univerzitetne listine (ECHE), med katerima je predhodno sklenjen bilateralni sporazum oz. t. i. »Inter-institutional agreement between programme countries«.

4.TRAJANJE MOBILNOSTI

Vsak študent ima v času študija (vključno v času absolventskega staža) možnost opraviti bodisi mobilnost z namenom študija, bodisi mobilnosti z namenom prakse ali oboje. Na posamezni študijski stopnji (I. stopnja, II. stopnja) je lahko študent na izmenjavi maksimalno 12 mesecev. Mobilnosti za namene študija trajajo od 3 do 12 mesecev (razpisno obdobje od 1. 6. 2021do 30. 9.2022).

5.POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Študent Fizioterapevtike lahko sodeluje v programu in pridobi status »ERASMUS+ študenta«, če:

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • je ob prijavi vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete (na izmenjavo lahko dodiplomski študenti odide šele v 2. letniku);
 • bo imel v celotnem času izmenjave v tujini aktiven status študenta Fizioterapevtike,
 • za isto vrsto mobilnosti še ni prejel sredstev na drugi visokošolski instituciji,
 • ima poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus+ ali druge obveznosti do fakultete.

Status študenta na domači instituciji v času izmenjave je izenačen s statusom študentov v državi gostiteljici. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici.

6.INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije o razpisu in partnerskih institucijah lahko zainteresirani študentje dobijo:

 • na e-naslovu: erasmus@fizioterapevtika.si
 • na telefonski številki: +386 1 361 20 55
 • spletni strani fakultete https://fizioterapevtika.si/…
 • osebno v referatu v Ljubljani (v času uradnih ur).

Prijave za mobilnosti za namene študija v študijskem letu 2021/2022se zbirajo do 20. 3. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest.

7.ROK PRIJAVE IN OBVEZNE PRILOGE

Prijave pošljite v fizični obliki na naslov: Visokošolski zavod Fizioterapevtika., Slovenska cesta 58; 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na e-mail naslov erasmus@fizioterapevtika.si, s pripisom PRIJAVA NA ERASMUS+ 2021/22.

Obvezne priloge k prijavi:

 • prijavni obrazec
 • potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2020/2021;
 • potrdilo o znanju tujih jezikov (OP.: Za države, kjer izvajajo predmete v angleškem jeziku, zadostuje dobro znanje angleščine. Za kandidate, ki se bodo prijavili za izmenjavo v Franciji, Italiji, Nemčiji, Švici, na Portugalskem, v Španiji in na nekatere univerze v Belgiji (npr. Liege in Bruselj), se zahteva dobro znanje jezika države gostiteljice. Potrdilo o srednješolskih ocenah oz. oceni na maturitetnem izpitu zadošča. Znanje dodatnih (več) jezikov je lahko prednost. Prednost je tudi ustrezni tuji certifikat. Kopij potrdil o znanju jezikov ni potrebno uradno overjati.);
 • življenjepis (priporoča se Europass življenjepisna povezavi: https://www.europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/; v življenjepisu naj študent napiše tudi obštudijske dejavnosti);
 • motivacijsko pismo (pričakovanja od študija v tujini, znanje jezika, itd.);
 • potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija;
 • izjavo mentorja o strinjanju z Erasmus+ izmenjavo(samo za primer izmenjave z namenom priprave zaključne naloge!)

8.KORISTNE INFORMACIJE

Način opravljanja študijskih obveznosti določa institucija gostiteljica. Izpiti so lahko pisni in/ali ustni. Načelno ni treba ponovno opravljati uspešno opravljenih izpitov na matični instituciji, da bi študentu bili priznani. Obseg in obliko obveznosti (število izpitov, ur, seminarjev…) določa študijski sporazum, ki ga študent podpiše pred odhodom na izmenjavo. Ta sporazum točno določa, katere vsebine bo študent opravljal v tujini. Naknadne spremembe študijskega sporazuma so dovoljene, če se z njimi strinjajo vsi vpleteni (študent, matična institucija in institucija gostiteljica.

9.MINIMALNE OBVEZNOSTI, KI JIH MORA ŠTUDENT OPRAVITI V TUJINI

Dodiplomski študij (1. stopnja) in podiplomski študij (2 in 3. stopnja):

-en (1) semester (do 6 mesecev) –20 KT

-dva (2) semestra (od 6 do 12 mesecev) –40KT

Izjema so izmenjave, namenjene pisanju zaključnih del. Predvideno število KT se določi na podlagi dogovora z mentorjem zaključnega dela in na podlagi dolžine trajanja izmenjave. V tujini opravljene obveznosti morajo biti priznane na matični instituciji. Ne glede na vrsto mobilnosti (študij/praksa) v tujini je status Erasmus+ študenta enak domačemu. Na domači instituciji študent ohrani status, ki ga ima ob odhodu.

10.FINANČNA POMOČ

Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo odvisni od višine sredstev, ki jih bo Fizioterapevtika pridobila na razpisu. V kolikor sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih aktivnosti, se bo trajanje posamične mobilnosti študenta skrajšalo na največ 3 mesece za mobilnost študentov z namenom študija ali 2 meseca za mobilnosti z namenom prakse.

Če bo Fizioterapevtiki odobreno manjše število mest za mobilnosti v tujini, kot bo zaprošenih mest, bodo

imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog dobili višje število točk in tisti kandidati, ki se v preteklih letih še niso prijavili na izmenjavo ali jo kasneje odpovedali.

S pridobitvijo Erasmus+ statusa dobi študent možnost pridobiti finančno pomoč za svojo izmenjavo. Finančna pomoč (Erasmus+ dotacija) ne pripada avtomatsko, s pridobitvijo Erasmus+ statusa. Vsaka sodelujoča institucija zaprosi za sredstva za svoje študente na letnem nacionalnem razpisu, vendar so sredstva omejena in zaradi rasti obsega aktivnosti ni mogoče zagotoviti sofinanciranja vseh aktivnosti. Torej so število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije CMEPIUS.

ERASMUS DOTACIJA

Višina mesečne dotacije je v letu 2019 v povprečju znašala od 370 do 520 EUR/mesec in je bila odvisna od izbrane države gostiteljice. Za informacijo: v študijskem letu 2019/2020 je bila finančna dotacija za posamezne države sledeča:

Skupina 1

Programske države z višjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Liechtenstein, Norveška, Švedska, Velika Britanija 520 €
Skupina 2

Programske države s srednjimi bivanimi stroški

Avstrija, Belgija, CIper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija 470 €
Skupina 3

Programske države z nižjimi bivalnimi stroški

Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Turčija 420 €

Mesečni zneski, ki jih določi NA ali visokošolska institucija v okviru razpona, ostanejo fiksirani v celotnem trajanju projekta mobilnosti.

 • Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec.

DODATNE OBLIKE FINANČNE POMOČI

Udeleženec mobilnosti s telesno, duševno ali zdravstveno težavo mora že med pripravo na mobilnost Erasmus+ opozoriti na svoje posebne potrebein dodatne stroške ter zaprositi ustanovo pošiljateljico za dotacijo Erasmus+ za posebne potrebe. Več informacij o tem dobijo kandidati pri Erasmus+ koordinatorju. V zadnjih nekaj letih so lahko Erasmus+ študenti preko posebnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS pridobili še dodatek k Erasmus+ dotaciji. V času objave tega razpisa še ni znano, ali bo tak dodatek na voljo tudi v študijskem letu 2021/2022.Do dodatka k štipendiji so upravičeni tudi študenti iz t i. »socialno šibkejših okolij« (npr. prejemniki državnih štipendij, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine ). Tak kandidat mora že ob prijavi na mobilnost svojega Erasmus+ koordinatorja opozoriti na posebne potrebe ali da je študent iz socialno šibkejšega okolja ter zaprositi ustanovo pošiljateljico za dodatek k predvideni dotaciji. Več informacij o tem dobijo kandidati pri Erasmus+ koordinatorju.

Izmenjave se lahko udeležite kot Erasmus študent brez Erasmus dotacije (»Zero grant«). Gre za tiste študente,ki izpolnjujejo vse pogoje Erasmus mobilnosti in so upravičeni do vseh ugodnosti statusa Erasmus, vendar ne prejmejo pa Erasmus dotacije. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent skleniti s Fizioterapevtiko pred odhodom na izmenjavo.

Dodatne informacije o programu ERASMUS+ ter obveznostih in pravicah Erasmus študentov si lahko preberete na:

 • spletni strani Erasmus+ -http://www.erasmusplus.si/.

Za vse Erasmus študente velja, da jim ni treba plačati šolnine na instituciji gostiteljici v času trajanja njihove mobilnosti.

 11.IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH

Splošni kriteriji za izbor študentov so naslednji:

-letnik študija;

-povprečna ocena (za prvo in drugo stopnjo), število doseženih kreditnih točk (za tretjo stopnjo);

-pobuda za sklenitev dvostranske pogodbe s tujim visokošolskim zavodom (bilateralni sporazum);

-motivacija.

Kriterij motivacija se preverja po sledečih pod-kriterijih:-znanje jezika »države gostiteljice«

-neuspešno kandidiranje za izmenjavo v preteklosti (neizbor na razpisu)-neudeležba na izmenjavi (namen študija / praksa)

-ostalo

Težo posameznega kriterija določi Študijska komisija po predhodnem posvetu z Erasmuskoordinatorjem na fakulteti. Pri postopku izbire bo sodeloval tudi Erasmus akademski koordinator Fizioterapevtike. Kriteriji in točkovnik sta objavljena na spletni strani Fizioterapevtike. Vsi kandidati bodo o izboru/neizboru obveščeni pisno. Končni seznam vseh izbranih študentov bo javno objavljen na spletni strani Fizioterapevtike. Za kandidata, ki se prijavlja na razpis se šteje, da se strinja z vsemi zapisanimi pravili postopka in izbire.