Drugostopenjski študijski program »Gibalna rehabilitacija« je študijski program, ki traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

Študijski program je usmerjen na manualne terapije (kot npr. ortopedska manualna terapija) in s tem spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega zdravstva.

VRSTA PROGRAMA: Študijski program 2. stopnje »Gibalna rehabilitacija«
TRAJANJE ŠTUDIJA: Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
STROKOVNI NAZIV: Magister fizioterapije/magistrica fizioterapije
OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izredni študij.

VPISNI POGOJI

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen izpitov (50 %) in diplomskega dela (50 %) na prvi stopnji.

Pogoji po merilih za prehode:

Kot prehod med študijskimi programi se šteje vsako prenehanje študentovega izobraževanja v tistem študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje njegovega izobraževanja v novem študijskem programu. V tem programu se vse ali le del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo.

Prehod je mogoč iz:

 1. študijskih programov 2. stopnje fizioterapije,
 2. prehodi so možni tudi iz vseh magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki jih izvajajo v državah EU.

Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prošnje kandidatov za prehod v študijski program druge stopnje »Gibalna rehabilitacija« in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo za vsakega kandidata posebej določila obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom in pred zaključkom študija.

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

 • izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program,
 • obseg razpoložljivih mest,
 • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti.

Če je kandidatu mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu, se kandidatu lahko dovoli vpis v 2. letnik študijskega programa druge stopnje »Gibalna rehabilitacija«, o čemer odloči Komisija za študijske zadeve.

KOMPETENCE

Splošne kompetence, ki se s programom pridobijo:

 • študirajoči pridobi postopke in metode dela strokovno področje fizioterapije in  razume vključenost tega področja za raziskovalno delo
 • študirajoči pridobi znanja potrebna za  preučevanje strokovne in znanstvene literature na področju fizioterapije,
 • študirajoči pridobi znanja potrebna za objavljanje  izkušenj in spoznanj na področju strokovnega in raziskovalnega dela tako v pisani kot govorjeni besedi,
 • študirajoči pridobi vsa moralno-etična načela vezana na delovanje.

Predmetno specifične kompetence, ki se s programom pridobijo:

 • študirajoči pridobi teoretično in praktično znanje, ki ga uporablja pri vzdrževanju, obnovi in razvijanju gibalnih funkcij posameznikov ali skupin obravnavancev v vseh življenjskih obdobjih,
 • študirajoči pridobi temeljna teoretična znanja in je usposobljen za njihov prenos v strokovno prakso upoštevajoč psihofizične značilnosti obravnavanca,
 • študirajoči pridobi sposobnost za samostojno in kritično usvajanje novih znanj in veščin manualne terapije in so jih sposobni implementirati v svoje delo,
 • študirajoči pridobi širši pogled na fizioterapevtske doktrine in se usposobi za soočenje z mnenji strokovnjakov različnih smeri in jih uspešno vgrajujejo v odločitve pri delu,
 • študirajoči se usposobi za ustno in pisno komunikacijo z obravnavanci (pacienti, poškodovanimi športniki kot tudi drugimi koristniki tovrstnih storitev),
 • študirajoči se usposobi za usklajeno ustno in pisno komunikacijo in sodelovanje s sodelavci (v zdravstvu, športu, rehabilitacijskih centrih, itd.) za postavitev in realizacijo postavljenega programa terapij,
 • študirajoči se usposobi za samostojno izvajanje manualne terapije (priprava programa ob oblikovanju ciljev terapije, izvajanje različnih metod in tehnik manualne terapije; usposobi se za upoštevanje indikacij in kontra-indikacij),
 • študirajoči se usposobi za ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja; beleženje potrebnih podatkov iz anamneze, fizioterapevtski pregled, testiranje in ugotavljanje vzrokov za izpad funkcije ter prepoznavanje posledic le-teh pri obravnavancih (pacienti, poškodovanimi športniki kot tudi drugimi koristniki tovrstnih storitev),
 • študirajoči se usposobi za oblikovanje začetne, sprotne in končne ocene stanja obravnavanca.

ZAPOSLJIVOST

Pri pripravi magistrskega študijskega programa je bilo ugotovljeno, da je poleg usvajanja metod in tehnik manualne terapije potrebno dopolniti in poglobiti zlasti znanja iz anatomije lokomotornega sistema, biomehanike, nevrofiziologije, travmatologije in rednega spremljanja novih dognanj v stroki. Glede na to smo se pri Fizioterapevtiki odločili, da akreditiramo magistrski študij s področja manualne terapije, ki bo usposobil fizioterapevte za ta specialna znanja, ki prispevajo k hitrejši in učinkovitejši rehabilitaciji pacientov, športnikov in drugih iskalcev te terapije.Znanje manualne terapije v Sloveniji je iskano. Uporabniki so že prepoznali učinkovitost takšnih terapevtskih postopkov oziroma manualne terapije. Njena velika odlika je namreč v krajših obravnavah ter v učinkovitih in trajnejših učinkih. Fizioterapevti z znanjem na tem področju so in bodo iskani v zdravstvenih institucijah,  zdraviliščih, ki ponujajo gostom tovrstno terapijo, v rehabilitacijskih centrih in športno rekreacijskih dejavnostih ter v zasebni dejavnosti. Zelo zaželeni so tudi v športnih klubih in pri vrhunskih športnikih, ki potrebujejo oziroma so odvisni od takojšnje učinkovite obravnave.

PREDMETNIK

Študijski program »Gibalna rehabilitacija« je drugostopenjski študijski program, traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

PRVI LETNIK

PRVI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
1. Rehabilitacijska diagnostika 6
2. Biomehanika 6
3. Nevrofiziologija lokomotornega sistema 3
4. Osnove znanstveno-raziskovalne dejavnosti 3
5. Ortopedska diagnostika 6
6. Izbirni predmet – splošni 3
7. Izbirni predmet – strokovni 3
SKUPAJ 30

DRUGI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
8. Športna ortopedija 6
9. Principi manualne terapije 9
10. Znanost o gibanju 6
11. Uvod v živila in prehrano 6
12. Izbirni predmet – strokovni 3
SKUPAJ 30

DRUGI LETNIK

TRETJI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
1. Obravnava okvar perifernega živčevja 3
2. Principi manualne terapije 9
3. Rehabilitacija starejših 6
4. Preventiva v fizioterapiji 3
5. Praktikum manualne terapije 6
6. Izbirni predmet – splošni 3
  SKUPAJ 30

ČETRTI SEMESTER

Zap. št. Predmet KT
1. Temelji managementa v fizioterapiji 3
2. Magistrska naloga 27
SKUPAJ 30

IZBIRNI PREDMETI

NABOR STROKOVNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Zap. št. Predmet KT
1. Osnove športne vadbe 3
2. Kardiovaskularna rehabilitacija 3
3. Endokrinologija 3

NABOR SPLOŠNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Zap. št. Predmet KT
1. Temelji e-Zdravja 3
2. Psihologija osebnosti 3
3. Znanstveno raziskovalna metodologija 3

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V višji letnik se lahko vpiše študent, če je do konca študijskega leta opravil obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik. Za vpis v višji letnik mora opraviti vse vaje in praktična usposabljanja ter opraviti naslednje obveznosti:

 • za vpis v drugi (2.) letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS prvega (1.) letnika,
 • študent mora obvezno pozitivno opraviti naslednje predmete prvega (1.) letnika:
 1. Specialna poglavja anatomije lokomotornega sistema,
 2. Biomehanika,
 3. Nevrofiziologija lokomotornega sistema,
 4. Osnove znanstveno – raziskovalna dejavnosti,
 5. Ortopedska diagnostika,
 6. Športna ortopedija,
 7. Principi manualne terapije,
 8. Znanost o gibanju,
 9. Uvod v živila in prehrano.

Pogoji za dokončanje študija in pridobljen naslov

Študent je dolžan za dokončanje študija opraviti vse študijske obveznosti, ki so predpisane s študijskim programom, pripraviti magistrsko nalogo ter jo uspešno zagovarjati pred komisijo.