CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

ŠOLNINA

A) Strošek šolnine vključuje:

  • Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih)
  • Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
  • Celotno informacijsko podporo študija
  • Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
  • Elektronska gradiva*
  • Mentorstvo in tutorstvo
  • Dva izpitna roka

*Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

B) Šolnina se poravna na naslednji način:

  • Plačilo v enkratnem znesku: 4.000 € je potrebno poravnati ob vpisu ali
  • Plačilo v dveh obrokih: 2.000 € je potrebno poravnati ob vpisu in do 31.01.2021 poravnati 2.000 € + 50 € administrativnih stroškov

C) Plačilo šolnine s strani pravne osebe

Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine, kot je navedeno zgoraj v točki B.

1. stopenjski študijski program FIZIOTERAPIJA
1. letnik 4.000 €
2. letnik 4.000 €
3. letnik 4.000 €
2. stopenjski študijski program FIZIOTERAPIJA
1. letnik 4.000 €
2. letnik 4.000 €

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika
Izračuna se na podlagi vrednosti kreditnih točk za vse neopravljene obveznosti
Sorazmerni delež šolnine, a ne manj kot 1.000 €
Vpisnina 200 €
Diplomsko delo z zagovorom 650 €
Magistrsko delo z zagovorom 1.000 €
Duplikat diplomske listine s prilogo 50 € (z DDV)
Duplikat študentske izkaznice 10 € (z DDV)
Obvezna knjižica znanj in veščin 60 € (z DDV)
Zaščitna obleka (prispevek za dve obleki) do 150 € (z DDV)
Dodatna majica z logotipom VZF 6 € (z DDV)

Strošek vpisnine vključuje:
•  Študentska izkaznica
•  Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
•  Obvezno dodatno zavarovanja

•  Potrdila o vpisu
•  Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
•  Vloge in p
rošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika, priznavanje izpitov ipd.)
•  Članarina za knjižnico

IZPITI

Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – fizioterapevtski predmeti
200 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja – klinični predmeti
150 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – splošni predmeti
100 €
Izredni rok za opravljanje delnih obveznosti 40 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Potrdila, vloge in prošnje* 30 €
Izpiti Sorazmerni delež šolnine
Vrednost kreditne točke 67 €
Obravnava vloge na študijski komisiji za priznavanje in vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode 200 €

Izpiti – (Cena izpita za posamezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke)

STROŠKI HABILITACIJSKIH POSTOPKOV ZA KANDIDATE, KI NE SODELUJEJO REDNO S FIZIOTERAPEVTIKO

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.000 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.500 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
800 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.) 600 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij 500 € + DDV

Cenik 2019/20 sprejet na 28. seji Upravnega odbora dne 12.12.2018.