ŠOLNINA

1. stopenjski študijski program Fizioterapija
1. letnik 4.000 €
2. letnik 4.000 €
3. letnik 4.000 €
2. stopenjski študijski program Fizioterapija
1. letnik 4.ooo €
2. letnik 4.000 €

A. Strošek šolnine vključuje:
•  Celoten pedagoški proces (udeležbo na vajah, predavanjih in seminarjih)
•  Sodelovanje v raziskovalnih in strokovnih projektih šole
•  Celotno informacijsko podporo študija
•  Uporabo interaktivnih in virtualnih učnih okolij
•  Elektronska gradiva*
•  Mentorstvo in tutorstvo
•  Dva izpitna roka
* Gradiva v papirni obliki kot so delovne pole, skripte, učbeniki, knjige niso vključeni v šolnino.

B. Šolnina se poravna na naslednji način:
•  Plačilo v enkratnem znesku: 4.000 € je potrebno poravnati od vpisu ali
• Plačilo v dveh obrokih: 2.000 € je potrebno poravnati ob vpisu in do 31.01.2019 poravnati 2.000 € + 50 € administrativnih stroškov

C. Plačilo šolnine s strani pravne osebe
Plačilo šolnine lahko za študenta izvede tudi pravna oseba. V takem primeru študent izpolni izjavo, podpisano in žigosano s strani plačnika. Pravna oseba poravna strošek šolnine, kot navedeno zgoraj v točki B.

DRUGI PRISPEVKI

Šolnina za ponavljanje letnika
Izračuna se na podlagi vrednosti kreditnih točk za vse neopravljene obveznosti

Sorazmerni delež šolnine, a ne manj kot 1.000 €
Vpisnina

Strošek vpisnine vsebuje

  • Študentska izkaznica
  • Uporaba interaktivne infrastrukture zavoda
  • Obvezno dodatno zavarovanja
  • Potrdila o vpisu
  • Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
  • Vloge in prošnje v okviru učnega procesa (prošnja za pogojni vpis, prošnja za ponavljanje letnika, priznavanje izpitov ipd.)
  • Članarina za knjižnico
200 €
Diplomsko delo z zagovorom 650 €
Duplikat diplomske listine s prilogo 50 € (z DDV)
Duplikat študenstke izkaznice 10 € (z DDV)
Obvezna knjižica znanj in veščin 60 € (z DDV)
Zaščitna obleka (prispevek za dve obleki) do 150 € (z DDV)
Dodatna majica z logotipom VZF 6 € (z DDV)

IZPITI

Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – fizioterapevtski predmeti
200 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja – klinični predmeti
150 €
Tretje in nadaljnje opravljanje izpita, diferencialni izpit, popravljanje izpita
zaradi zvišanja ocene – splošni predmeti
100 €
Izredni rok za opravljanje delnih obveznosti 40 €

STROŠKI ZA OSEBE BREZ STATUSA

Potrdila, vloge in prošnje 30 €
Izpiti Sorazmerni delež šolnine
Vrednost kreditne točke 67 €
Obravnava vloge na študijski komisiji za priznavanje in vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode 200 €

Cena izpita za posamezni predmet se izračuna tako, da se množi število kreditnih točk predmeta iz katerega se opravlja izpit z vrednostjo kreditne točke.

STROŠKI HABILITACIJSKIH POSTOPKOV

Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni profesor
· Redni profesor
2.000 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Docent
· Izredni professor
· Redni profesor
1.500 € + DDV
Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
1.200 € + DDV
Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj:
· Višji predavatelj
· Predavatelj
800 € + DDV
Izvolitev v ostale nazive (asistent, strokovni sodelavec ipd.) 600 € + DDV
Stroški priznanja tujih habilitacij 500 € + DDV

Cenik 2018/19 sprejet na 17. seji Upravnega odbora dne 16.01.2018.