Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen izpitov (50 %) in diplomskega dela (50 %) na prvi stopnji.

Pogoji po merilih za prehode:

Kot prehod med študijskimi programi se šteje vsako prenehanje študentovega izobraževanja v tistem študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje njegovega izobraževanja v novem študijskem programu. V tem programu se vse ali le del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo.

Prehod je mogoč iz:

  1. študijskih programov 2. stopnje fizioterapije,
  2. prehodi so možni tudi iz vseh magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki jih izvajajo v državah EU.

Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prošnje kandidatov za prehod v študijski program druge stopnje Fizioterapija in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo za vsakega kandidata posebej določila obveznosti, ki jih mora opraviti pred vpisom in pred zaključkom študija.

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program,
  • obseg razpoložljivih mest,
  • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti.

Če je kandidatu mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu, se kandidatu lahko dovoli vpis v 2. letnik študijskega programa druge stopnje Fizioterapija, o čemer odloči Komisija za študijske zadeve.