Splošne kompetence, ki se s programom pridobijo:

 • študirajoči pridobi postopke in metode dela strokovno področje fizioterapije in  razume vključenost tega področja za raziskovalno delo
 • študirajoči pridobi znanja potrebna za  preučevanje strokovne in znanstvene literature na področju fizioterapije,
 • študirajoči pridobi znanja potrebna za objavljanje  izkušenj in spoznanj na področju strokovnega in raziskovalnega dela tako v pisani kot govorjeni besedi,
 • študirajoči pridobi vsa moralno-etična načela vezana na delovanje.

Predmetno specifične kompetence, ki se s programom pridobijo:

 • študirajoči pridobi teoretično in praktično znanje, ki ga uporablja pri vzdrževanju, obnovi in razvijanju gibalnih funkcij posameznikov ali skupin obravnavancev v vseh življenjskih obdobjih,
 • študirajoči pridobi temeljna teoretična znanja in je usposobljen za njihov prenos v strokovno prakso upoštevajoč psihofizične značilnosti obravnavanca,
 • študirajoči pridobi sposobnost za samostojno in kritično usvajanje novih znanj in veščin manualne terapije in so jih sposobni implementirati v svoje delo,
 • študirajoči pridobi širši pogled na fizioterapevtske doktrine in se usposobi za soočenje z mnenji strokovnjakov različnih smeri in jih uspešno vgrajujejo v odločitve pri delu,
 • študirajoči se usposobi za ustno in pisno komunikacijo z obravnavanci (pacienti, poškodovanimi športniki kot tudi drugimi koristniki tovrstnih storitev),
 • študirajoči se usposobi za usklajeno ustno in pisno komunikacijo in sodelovanje s sodelavci (v zdravstvu, športu, rehabilitacijskih centrih, itd.) za postavitev in realizacijo postavljenega programa terapij,
 • študirajoči se usposobi za samostojno izvajanje manualne terapije (priprava programa ob oblikovanju ciljev terapije, izvajanje različnih metod in tehnik manualne terapije; usposobi se za upoštevanje indikacij in kontra-indikacij),
 • študirajoči se usposobi za ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja; beleženje potrebnih podatkov iz anamneze, fizioterapevtski pregled, testiranje in ugotavljanje vzrokov za izpad funkcije ter prepoznavanje posledic le-teh pri obravnavancih (pacienti, poškodovanimi športniki kot tudi drugimi koristniki tovrstnih storitev),
 • študirajoči se usposobi za oblikovanje začetne, sprotne in končne ocene stanja obravnavanca.

ZAPOSLJIVOST

Pri pripravi magistrskega študijskega programa je bilo ugotovljeno, da je poleg usvajanja metod in tehnik manualne terapije potrebno dopolniti in poglobiti zlasti znanja iz anatomije lokomotornega sistema, biomehanike, nevrofiziologije, travmatologije in rednega spremljanja novih dognanj v stroki. Glede na to smo se pri Fizioterapevtiki odločili, da akreditiramo magistrski študij s področja manualne terapije, ki bo usposobil fizioterapevte za ta specialna znanja, ki prispevajo k hitrejši in učinkovitejši rehabilitaciji pacientov, športnikov in drugih iskalcev te terapije.Znanje manualne terapije v Sloveniji je iskano. Uporabniki so že prepoznali učinkovitost takšnih terapevtskih postopkov oziroma manualne terapije. Njena velika odlika je namreč v krajših obravnavah ter v učinkovitih in trajnejših učinkih. Fizioterapevti z znanjem na tem področju so in bodo iskani v zdravstvenih institucijah,  zdraviliščih, ki ponujajo gostom tovrstno terapijo, v rehabilitacijskih centrih in športno rekreacijskih dejavnostih ter v zasebni dejavnosti. Zelo zaželeni so tudi v športnih klubih in pri vrhunskih športnikih, ki potrebujejo oziroma so odvisni od takojšnje učinkovite obravnave.