KOMPETENCE

Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. To nenehno preverjajo pedagoški delavci, strokovni sodelavci in mentorji, ki študente sproti ocenjujejo in stimulirajo tiste, ki zaostajajo.

Cilji so naravnani na visoko kakovost učnih izidov študentov, k čemur prispevajo vsi vpleteni v učni proces.

Študentje pridobijo naslednje splošne kompetence z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa:

 • sposobni so uporabljati pridobljeno teoretično znanje za razvijanje, obnovo in vzdrževanje gibalnih funkcij v vseh socialnih sredinah in tudi pri tistih, katerih zdravje je ogroženo, njihovo gibanje pa omejeno zaradi bolezni ali poškodbe,
 • kritično in samokritično presojajo o načrtovanju, ocenjevanju in izvajanju fizioterapevtskih postopkov,
 • vgrajujejo temeljna teoretična znanja v prakso, imajo razvit osebni pristop za reševanje strokovnih problemov in drugih,
 • sposobni so samostojnega učenja na svojem strokovnem področju in se zavedajo, da je stalno spremljanje stroke predpogoj za učinkovito delo,
 • uspešno pisno kot ustno komuniciranja s sodelavci, drugimi strokovnjaki v zdravstvu, pacienti in širše, kar je predpogoj za timsko delo,
 • razumejo temeljne raziskovalne postopke in metode na svojem področju in pomen le teh v znanstveno-raziskovalnem delu,
 • prevzemajo odgovornosti in spoštovanje moralno etičnih načel, tako pri svojem delu, kot širše.

Študentje pridobijo naslednje predmetnospecifične kompetence z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa:

 • samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti,
 • ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja,
 • izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik,
 • vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih,
 • uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje,
 • postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave,
 • prispevanje k razumljivejši diagnozi in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v timu,
 • sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov,
 • oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov,
 • upoštevanje indikacij in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje strokovnih novosti.

ZAPOSLJIVOST

Postavljeni cilji in doseganje le-teh so pokazatelj strokovnega in kakovostnega študijskega programa, za katerega se zavzemajo, tako pedagoški delavci, kot študenti. Kakovost same visokošolske institucije je prednost pri zaposljivosti diplomantov in jim daje velike možnosti za nadaljevanje izobraževanja, ki temelji na kakovostnih in utrjenih bazičnih znanjih, na osnovi katerih lažje in učinkoviteje napredujejo pri svojem izobraževanju. To so temeljni pogoji za kakovostno in uspešno poklicno kariero.

Študij fizioterapije je v samem vrhu interesov področij študentov, tudi zato, ker je zaposljivost diplomantov tako raznolika. Fizioterapevti lahko opravljajo svoje delo z vsemi socialnimi skupinami in v vseh socialnih okoljih. Gospodarske družbe se vedno bolj zavzemajo za kakovostni fizioterapevtski kader, ker svoje storitve prodajajo na konkurenčnem trgu. Konkurenca slabe izloči takoj, slabše malo kasneje, dobrih pa nikoli.

Poklic fizioterapija je perspektivni visokošolski program, ki zagotavlja visoko kvalificirane kadre za potrebe regijskega in širšega gospodarskega prostora, kar se kaže zlasti na zdravstvenem in turističnem področju. Zdravstveno in športno-rekreacijski turizem, ki ga v interesu gospodarstva najbolje izkazujejo naravna zdravilišča s ponudbo specializiranih programov za pooperativno rehabilitacijo in rehabilitacijo po drugih obolenjih. Potrebe po znanjih, spretnostih in veščinah, ki jih izkazujejo fizioterapevti so dandanes zelo iskane, iskane pa bodo vse več tudi v prihodnosti, predvsem zaradi starajoče se družbe, kar pomeni velik porast starejše populacije, ki potrebuje za ohranjanje kakovostnejšega življenja v starosti številne fizioterapevtske storitve.

Fizioterapija je od nekdaj veljala za pomožno dejavnost najrazličnejšim zdravstvenim disciplinam, zato fizioterapevti delajo na vseh kliničnih področjih, domovih za ostarele, bolnišnicah za podaljšano zdravljenje, rehabilitacijskih centrih, vrtcih, športnih klubih in zasebni fizioterapevtskih ambulantah. ZZZS in drugi akterji v zdravstvu se že vrsto let trudijo, da bi zmanjšali čakalne dobe in približali zdravstvo uporabniku. Tudi čakalne vrste v fizioterapevtskih ambulantah so dolge, predolge (3 mesece in več), kar pomeni, da so obstoječe kapacitete preobremenjene tudi zaradi pomanjkanja fizioterapevtskega kadra.

Sodobna družba se zaveda, da znanje postaja vrednota in je pomemben dejavnik pri povečanju zaposljivosti in vlaganju v človeške vire. Povpraševanje po fizioterapevtskih storitvah je vsak dan večje, kar dokazujejo dolge čakalne dobe in pomanjkanje kadra. To najbolje občutijo državljani, ki jih dolge čakalne dobe prisiljujejo v ponavljajoča se bolečinska stanja in ohranjanje funkcionalnih motenj, ki prispevajo k nekakovosti vsakdanjika. Državljani se ob takih priložnostih obračajo tudi na laike, ki jim z nelojalno konkurenco obljubljajo ozdravitev in povrnitev funkcije, kar pa velikokrat ni skladno z obljubami. Državljani si zaslužijo enakovredno obravnavo povsod, ne glede na to, v katerem kraju živijo.

Zaradi velikih potreb po fizioterapevtski obravnavi sodobnega človeka, ki je zdravstveno osveščen in pozna pomen in vlogo fizioterapije v procesu rehabilitacije in ohranjanju zdravja, pomeni študij na Fizioterapevtiki odlično priložnost za pridobitev vrhunske izobrazbe, na podlagi katere bodo diplomantov odprta karierna vrata doma in v tujini.